Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

meer

uitgelicht:

Terugblik Jaarconferentie Techniekpact

landsdelen

Binnen vijf landsdelen vindt de uitvoering van het Techniekpact plaats. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen binnen een regio aan het vergroten van de instroom van jongeren binnen technische opleidingen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van technici. Ontdek de ambities van uw regio en welke bijdrage u hieraan kan leveren.

meer

De 12 doelen van het Techniekpact in de praktijk

 • Doel 3

  Offshore Experience: spetterende duik in Nederlands jongste maritieme industrie

  De Offshore Experience is een nieuw initiatief van het Maritiem Museum in Rotterdam, dat zich daarmee in de wereld van de techniekeducatie begeeft. Het is geen traditionele tentoonstelling, maar een interactieve belevenis die jong en oud meeneemt naar een

 • Doel 11

  House of Skills

  Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing.

 • Doel 3

  Technieklokaal in Winkler Prins

  De openbare vo-school Winkler Prins heeft op onderbouwlocatie technieklokaal voor po-leerlingen groep 7 en 8.

 • Doel 4

  ICT in de wolken

  Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.

 • Doel 2

  TechYourFuture

  Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor docenten voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak.

 • Doel 1

  Project STEM II op Kindante po

  37 scholen van zes verschillende schoolbesturen werken samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs.

 • Doel 11

  Technologie in de zorg: een oplossing en uitdaging

  Technologie die oplossingen biedt voor problemen in de zorg. Het liefst toegespitst op de specifieke (zorg)vraag. Dat vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van toekomstige en huidige zorgprofessionals.

 • Doel 3

  Technocentrum Zeeland richt zich op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector.

  Zij doet dit door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

 • Doel 2

  Techniek op Zuid

  Met het project Techniek op Zuid schoolt de pabo van de Hogeschool Rotterdam basisschoolleerkrachten in het geven van interessant techniekonderwijs.

 • Doel 9

  Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

  Leerlingen in het vmbo en mbo denken niet zo gauw aan een loopbaan in de watersector. Dat gaat veranderen als het aan het Centrum voor innovatief vakmanschap Water in Leeuwarden ligt. In dit Centrum werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van m

 • Doel 10

  Centre of Expertise Food

  Publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Doel: onderwijs op de hbo’s beter afstemmen op de ontwikkelingen in de foodsector.

 • Doel 12

  Technisch Talent Werkt

  Dit project in Noord-Holland heeft als doel om werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen en tegelijk ondernemers te helpen hun vacatures gericht te vervullen. Doordat er veel partijen bij het project betrokken zijn, on

 • Doel 8

  Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

  Doel: Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van po en vo naar beroepsonder

 • Doel 12

  Opleidings- en innovatiecentrum Technicampus Stedendriekhoek

  Een samenwerkingsverband van drie opleidingsbedrijven en een ROC. Mbo-studenten worden BBL opgeleid voor de bouw-, metaal- en installatiesector.

 • Doel 10

  Programma 'Werken en leren met energie'

  Omdat duurzame energie sterk in ontwikkeling is, heeft energiesector een groeiende behoefte aan werktuigbouwkundigen en elektrotechnici met kennis over de energievoorzieningen van morgen. Met dit programma ondersteunt Expertisecentrum SEECE niet-technici

 • Doel 9

  Project 'Meiden in Techniek'

  Het Stanislascollege in Delft vindt dat techniek en technologie ook voor vrouwelijke leerlingen aantrekkelijk moet zijn. Daarom is er voor de meiden een nieuw onderwijsprogramma ontworpen. Het project Meiden in Techniek is tegelijk bedoeld om het techniek

 • Doel 8

  Doorburgeren: opleiding op maat

  Capabel en het Tech College van ROC Midden Nederland bieden vakopleidingen aan in de techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen. De deelnemers stromen uit op mbo niveau 1 en 2. Deze opleiding is op maat gemaakt voor nieuwkomers en vluch

 • Doel 9

  Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe: opleidingstraject verspaner

  Intensieve samenwerking tussen bedrijven en Drenthe College. Deze nauwe samenwerking en kleinschaligheid maken trajecten op maat mogelijk.

 • Doel 8

  Masterplan Techniek Amsterdam: Technologieroute

  Bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs en de overheid in de Amsterdamse regio werken structureel samen met het doel om de instroom in en gekwalificeerde uitstroom uit de technische opleidingen te verhogen. Met de Technologieroute wil men leerlingen van d

 • Doel 9

  TechWise Twente: Centrum voor Innovatief Vakmanschap

  TechWise Twente wil de uitstroom van mbo-studenten op niveau 4 en 5 (AD) vergroten en het opleidingsniveau van mbo-techniekstudenten verbeteren. Daarnaast ondersteunt TechWise Twente HTSM-bedrijven door de oprichting van één loket voor afstemming tussen v

 • Doel 11

  Project F-Top

  F-TOP richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren.

 • Doel 11

  Brainport Talent Centre

  Samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Brainport regio en Nederland. Doel is om de 'vijver' van technici en informaticaspecialisten te vergroten, zodat bedrijven hun vacatures beter kunnen invullen.

 • Doel 12

  Regionaal Sectorplan Maritieme Techniek

  In de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem werken overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven samen om de instroom in de technische sector te bevorderen.

 • Doel 6

  U-Talent

  Binnen U-Talent wordt samengewerkt het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen.

 • Doel 7

  Bouwen aan een duurzaam netwerk van stagebedrijven

  Bedrijfsstages als onderdeel van de Lerarenopleiding. Dit is onderdeel van het programma STEM Teacher Academy.

 • Doel 6

  Ontwikkeling van bètatalent goed in gang gezet

  Door deel te nemen aan een leernetwerk voor docenten, zijn plannen om meer ruimte te creëren voor bètatalentontwikkeling volop in uitvoering.

 • Doel 5

  De vakhavo: een lts voor havisten

  Calvijn College Goes biedt havisten natuur en techniek ook praktijkprogramma.

 • Doel 12

  Techniek geen mannenbolwerk bij Bradford

  Bij high-tech bedrijf Bradford is 25 procent van het personeel vrouw, ook in technische functies. Deze diversiteit zorgt voor verschillende invalshoeken en goede discussies.

 • Doel 12

  Jongeren met arbeidsbeperking verbazen de bazen

  Jongeren uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs tonen hun talent in theatervoorstelling aan potentiële werkgevers. De bazen merkten dat zij deze doe-jongeren prima kunnen inzetten.

 • Doel 12

  Opleiden is voorwaarde voor innovatie

  Afgelopen jaren wist Hittech Bihca, ondanks economische crisis, flinke groei te realiseren. Innovatie is de sleutel tot succes.

 • Doel 12

  Robotisering is stimulans voor werkgelegenheid in Metalektro

  Critici vrezen dat robotisering ten koste gaat van banen. Het Gelderse bedrijf Goma laat echter het tegendeel zien.

 • Doel 4

  Flinke impuls voor bèta en differentiatie

  Door een veranderaanpak is men op het Nuborgh College geïnspireerd geraakt om te blijven leren van elkaar en te blijven investeren in gedeeld eigenaarschap. Ze zijn er trots op dat ze bèta en differentiatie dankzij deze aanpak een flinke impuls hebben kun

 • Doel 4

  Mentoring CirclesTM voor extra power

  Het Bouw & Interieur College van het ROC Midden Nederland trekt steeds meer meisjes aan. Hoe houd je die het beste binnenboord? Peersupport blijkt een succesvol middel. Ook is er gekozen voor het opzetten van Mentoring CirclesTM, een instrument gericht op

 • Doel 6

  Bètapartners: Its Academy

  Als steunpuntcoördinator faciliteer ik onder meer netwerkbijeenkomsten en nascholing binnen het netwerk.

 • Doel 5

  Bètapartners: VO-HO netwerk regio Amsterdam

  Door de intensieve samenwerking met de 44 scholen en de vier HO-instellingen in de regio zijn we in staat om met elkaar de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren, bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe vakinhouden en aan de professionalisering va

 • Doel 3

  Met PET op reis door de wereld van techniek

  Het Promotie Evenement Techniek in Noord-Holland bestaat uit een serie doe-dagen waar bedrijven en scholen workshops geven aan basisschoolkinderen. Zo maken zij op een speelse wijze kennis met Wetenschap & Technologie.

 • Doel 7

  Food Valley Netwerk VO-HO

  We willen vanuit de bedrijven in de regio een verbinding maken met het onderwijs en de docenten, en zo elkaar inspireren.

 • Doel 10

  MOOC op hbo-niveau

  Kennisverspreiding. Dat was de droom die het Centre of Expertise Biobased Economy voor ogen had toen het idee voor een Massive Open Online Course werd geopperd. Een online cursus over een nieuwe economie die niet draait op fossiele brandstof, maar op biom

 • Doel 6

  O&O-docent Technasium: altijd in ontwikkeling

  "De activiteiten waaraan ik deelneem hebben zeker een toegevoegde waarde voor mijn professionalisering."

 • Doel 9

  Vakmanschap in de Jean School

  Dit is het verhaal van Jean School: één van de projecten van CIV Creatieve Industrie 2.0.

 • Doel 4

  Integrale aanpak zorgt voor positieve keuze voor bètatechniek

  Aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs in de regio is een belangrijk onderdeel. De totale aanpak heeft bijgedragen aan een flinke verhoging van de instroom en doorstroom.

 • Doel 8

  Waterinnovatie in de kas

  Het milieu sparen én kosten besparen, dat is de gedachte achter het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’.

 • Doel 5

  VO-HO netwerk Brabant: meer samenhang organiseren in de regio

  We willen de verschillende netwerken met elkaar verbinden.

 • Doel 6

  Masterclass Reis door de wereld van staal

  Bètadocenten doen inspiratie op bij Tata Steel: ze volgen colleges bij praktijkexperts en werpen een blik achter de schermen.

 • Doel 12

  Door alle technologische vernieuwingen vereist ieder beroep nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Zo ook in de zorg. Door deze ontwikkelingen, moeten zorgmedewerkers steeds meer apparaten kunnen bedienen en leren werken met nieuwe technieken

 • Doel 8

  Communities for Development

  CHILL versterkt de innovatiekracht van bedrijven in de chemiesector. Voor innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving.

 • Doel 7

  Limburg Economic Development: verbindingen leggen tussen bedrijven en scholen

 • Doel 12

  Binnen zestien weken naar een toekomst als CNC-verspaner/operator

  In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bestaat sinds kort de mogelijkheid om binnen zestien weken jezelf te laten scholen en aan het werk te gaan als CNC-verspaner/operator. De speciale scholingsroute hiervoor is een gezamenlijk initiatief van R

 • Doel 1

  Wanneer is de volgende techniekles?

  Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is belangrijk dat we kinderen daarop voorbereiden en interesseren voor een technische opleiding.

 • Doel 1

  De Maakotheek ‘ontzorgt’ scholen bij wetenschap & technologie

  De Maakotheek maakt het scholen gemakkelijk om kwalitatief goede lessen wetenschap & technologie te geven. De kern van het aanbod is een abonnement op kennis, materiaal en onderhoud.

 • Doel 1

  Make it Move

  Op het Friesland College staan docenten en studenten graag dichtbij de praktijk. Opleidingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.

 • Doel 1

  Bruggen bouwen tussen primair onderwijs en VMBO

  Hoe laat je basisschoolleerlingen op een leuke én zinvolle manier kennismaken met techniek én het voortgezet onderwijs?

 • Doel 1

  wetenschap en techniek in het basisonderwijs: kies wat past in je team

  Interview met Gonnie Verhagen, directeur en Cindy Raaijmakers, Techniekcoördinator van basisschool St. Trudo in Stiphout, Helmond.

 • Doel 4

  toptechniek in bedrijf: drechtsteden

  Interview met Marleen Michielsen van het Da Vinci College Dordrecht over succesvolle en minder succesvolle vormen van samenwerking

 • Doel 4

  Het ingenieursbureau op school

  Beschrijving van een programma dat jongeren een andere kijk op techniek geeft

 • Doel 4

  M-Tech: Drechtsteden

  M-Tech portret: het Insula College

 • Doel 4

  Matchingday Masterplan Techniek Amsterdam

  Verslag van Matchingday ter bevordering techniekonderwijs op het vmbo

 • Doel 5

  Technipret: Sterker door samenwerking

  Jongeren van 16 tot 27 jaar uit regio Rijnmond ontdekken wat zij het liefst willen doen binnen de techniek

Techniekpact

Aanjager & Ambassadeur

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra staat bekend om zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn verbindende kwaliteiten. In zijn rol als aanjager brengt hij partijen bij elkaar en stimuleert de uitvoering van het Techniekpact.

meer

Andre Kuipers

Sciencefictionboekjes waren zijn inspiratie om astronaut te worden. Nu brengt André Kuipers zijn passie voor wetenschap en technologie over op jongeren via de Techniekpact Collegetour.

meer

Ans Hekkenberg

Ans Hekkenberg bouwt gadgets van zonlichttelefoon-opladers tot waterballonkanonnen. Ze heeft een grote passie voor wetenschap en techniek, en ze deelt die graag met anderen.

meer

Uitgelichte projecten

Gezamenlijke inzet op (specifieke of urgente) Techniekpact thema's.