Home

ONDERWERP: HBO/WO, LERAREN, PO/VO

Doel 7

Limburg Economic Development: verbindingen leggen tussen bedrijven en scholen

Ontwikkelingen in de technologie gaan zo snel; het onderwijs moet ervoor zorgen niet achter te lopen.

Om de veranderende omgeving bij docenten te krijgen, en indirect bij de leerlingen, is verbinding met het bedrijfsleven nodig.

ONDERWERP: HBO/WO, MBO

Doel 8

Communities for Development

CHILL versterkt de innovatiekracht van bedrijven in de chemiesector.

Voor innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving.

Technisch werken in de zorg

Door alle technologische vernieuwingen vereist ieder beroep nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Zo ook in de zorg.

Door deze ontwikkelingen, moeten zorgmedewerkers steeds meer apparaten kunnen bedienen en leren werken met nieuwe technieken. Het is dan ook belangrijk dat zij beschikken over de juiste vaardigheden.

ONDERWERP: LERAREN

Doel 6

Masterclass betadocenten Tata Steel

Masterclass Reis door de wereld van staal: In één woord geweldig

Bètadocenten doen inspiratie op bij Tata Steel: ze volgen colleges bij praktijkexperts en werpen een blik achter de schermen

ONDERWERP: HBO/WO, PO/VO

Doel 5

VO-HO netwerk Brabant: meer samenhang organiseren in de regio

We willen de verschillende netwerken met elkaar verbinden.

ONDERWERP: HBO/WO

Doel 8

Waterinnovatie in de kas

Het milieu sparen én kosten besparen, dat is de gedachte achter het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’.

ONDERWERP: HBO/WO, PO/VO

Doel 4

Integrale aanpak zorgt voor positieve keuze voor bètatechniek

Aansluiting tussen vo en ho in de regio is een belangrijk onderdeel. De totale aanpak heeft bijgedragen aan een flinke verhoging van in- en doorstroom.

ONDERWERP: MBO

Doel 9

Vakmanschap in de Jean School

Dit is het verhaal van Jean School: één van de projecten van CIV Creatieve Industrie 2.0.

ONDERWERP: HBO/WO, LERAREN, PO/VO

Doel 6

O&O-docent Technasium: altijd in ontwikkeling

"De activiteiten waaraan ik deelneem hebben zeker een toegevoegde waarde voor mijn professionalisering."

ONDERWERP: HBO/WO

Doel 10

MOOC op hbo-niveau

Kennisverspreiding. Dat was de droom die het Centre of Expertise Biobased Economy voor ogen had toen het idee voor een Massive Open Online Course werd geopperd.

Een online cursus over een nieuwe economie die niet draait op fossiele brandstof, maar op biomassa. Een cursus die voor iedereen, op elke plek toegankelijk is: van internationale student, tot Nederlandse professional.

ONDERWERP: LERAREN, PO/VO, VMBO

Doel 7

Food Valley Netwerk VO-HO

We willen vanuit de bedrijven in de regio een verbinding maken met het onderwijs en de docenten, en zo elkaar inspireren.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 3

Met PET op reis door de wereld van techniek

Het Promotie Evenement Techniek in Noord-Holland laat zien dat techniek leuk is om te leren

PET bestaat uit een serie doe-dagen waar bedrijven en scholen workshops geven aan basisschoolkinderen.

Bètapartners: VO-HO netwerk regio Amsterdam

Door de intensieve samenwerking met de 44 scholen en de vier HO-instellingen in de regio zijn we in staat om met elkaar de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren, bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe vakinhouden en aan de professionalisering va

“We gaan de samenwerking met de lerarenopleidingen versterken”

ONDERWERP: LERAREN, PO/VO

Doel 6

Bètapartners: Its Academy

Als steunpuntcoördinator faciliteer ik onder meer netwerkbijeenkomsten en nascholing binnen het netwerk

"Netwerkactiviteiten vergroten je wereld"

ONDERWERP: MBO

Doel 4

Mentoring CirclesTM voor extra power

Het Bouw & Interieur College van het ROC Midden Nederland trekt steeds meer meisjes aan. Hoe houd je die het beste binnenboord? Peersupport blijkt een succesvol middel.

Ook is er gekozen voor het opzetten van Mentoring CirclesTM, een instrument gericht op een succesvolle overgang van opleiding naar werk.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 4

Flinke impuls voor bèta en differentiatie

Door een veranderaanpak is men op het Nuborgh College geïnspireerd geraakt om te blijven leren van elkaar en te blijven investeren in gedeeld eigenaarschap.

Ze zijn er trots op dat ze bèta en differentiatie dankzij deze aanpak een flinke impuls hebben kunnen geven.

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 12

Robotisering is stimulans voor werkgelegenheid in Metalektro

Critici vrezen dat robotisering ten koste gaat van banen. Het Gelderse bedrijf Goma laat echter het tegendeel zien.

“Automatisering en robotisering heeft ons meer klanten en meer werkgelegenheid opgeleverd. Het is een noodzaak om te overleven in een competitieve markt.”

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 12

Opleiden is voorwaarde voor innovatie

Afgelopen jaren wist Hittech Bihca, ondanks economische crisis, flinke groei te realiseren. Innovatie is de sleutel tot succes.

“Succesvol veranderen lukt alleen in nauwe samenwerking met je klanten, leveranciers én je eigen medewerkers.”

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 12

Jongeren met arbeidsbeperking verbazen de bazen

Jongeren uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs tonen talent in theatervoorstelling.

De bazen merkten dat zij deze doe-jongeren prima kunnen inzetten.

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 12

Techniek geen mannenbolwerk bij Bradford

Bij high-tech bedrijf Bradford is 25 procent van het personeel vrouw, ook in technische functies.

Diversiteit zorgt voor verschillende invalshoeken en goede discussies.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 5

De vakhavo

Een lts voor havisten.

Calvijn College Goes biedt havisten naast natuur en techniek ook praktijkprogramma.

ONDERWERP: LERAREN, PO/VO

Doel 6

Ontwikkeling van bètatalent goed in gang gezet

Deelname aan een leernetwerk ongelooflijk leerzaam en goed voor persoonlijke ontwikkeling.

Plannen om meer ruimte te creëren voor bètatalentontwikkeling zijn volop in uitvoering.

ONDERWERP: HBO/WO, LERAREN, MBO, VMBO

Doel 7

Bouwen aan een duurzaam netwerk van stagebedrijven

Bedrijfsstages als onderdeel van de Lerarenopleiding

Bedrijfsstages Lerarenopleiding is onderdeel van het programma STEM Teacher Academy

ONDERWERP: HBO/WO, LERAREN, PO/VO

Doel 6

U-Talent

Verdieping en verrijking in bèta en techniek

Binnen U-Talent wordt samengewerkt het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen.

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 12

Sectorplan Maritieme Techniek

In de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem werken overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven samen om de instroom in de technische sector te bevorderen.

Met het Sectorplan Maritieme Techniek krijgen de initiatieven die zij ontwikkelen een extra impuls.

ONDERWERP: ICT, MOBILITEIT

Doel 11

Brainport Talent Centre

Doel is om de 'vijver' van technici en informaticaspecialisten te vergroten, zodat bedrijven hun vacatures beter kunnen invullen.

Samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Brainport regio en Nederland.

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 11

Project F-Top

F-TOP richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren.

F-TOP is een project van de provincie Fryslân, vakverenigingen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI en de aangesloten opleidingsfondsen OOM en OTIB.

ONDERWERP: MBO

Doel 9

TechWise Twente: Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Coöperatie waarin het bedrijfsleven een sturende rol heeft.

TechWise Twente wil de uitstroom van mbostudenten op niveau 4 en 5 (AD) vergroten en het opleidingsniveau van mbo-techniekstudenten verbeteren. Daarnaast ondersteunt TechWise Twente HTSM-bedrijven door de oprichting van één loket voor afstemming tussen vraag en aanbod, pooling en uitwisseling van technici.

ONDERWERP: MBO, VMBO

Doel 8

Masterplan Techniek Amsterdam: Technologieroute

Met de Technologieroute wil men leerlingen van de theoretische leerweg van het vmbo diepgaand laten kennismaken met de wereld van techniek

De opbrengst hiervan is dat leerlingen de keuze voor een loopbaan in de techniek bewuster maken en de instroom in technische opleidingen verhoogt.

ONDERWERP: MBO

Doel 9

Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe: opleidingstraject verspaner

Intensieve samenwerking tussen bedrijven en Drenthe College

De kleinschaligheid en nauwe samenwerking met bedrijven maken trajecten op maat mogelijk.

ONDERWERP: MBO

Doel 8

Doorburgeren: opleiding op maat

Capabel en het Tech College van ROC Midden Nederland bieden vakopleidingen aan in de techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen. De deelnemers stromen uit op mbo niveau 1 en 2.

Deze opleiding is op maat gemaakt voor nieuwkomers en vluchtelingen, zodat zij hun kansen kunnen vergroten op de arbeidsmarkt. Deelnemers en bedrijven maar ook de onderwijsinstelling profiteren van deze instroom.

ONDERWERP: MBO, VMBO

Doel 9

Project 'Meiden in Techniek'

Omdat techniek en technologie ook voor meiden aantrekkelijk moet zijn, heeft Stanislascollege Delft een nieuw onderwijsprogramma ontworpen.

Hiermee wordt techniekonderwijs eigentijdse en daarmee aantrekkelijker voor alle leerlingen.

ONDERWERP: HBO/WO, MBO

Doel 10

Programma 'Werken en leren met energie'

Met dit programma ondersteunt Expertisecentrum SEECE niet-technici in hun zoektocht naar een loopbaan in de energiesector

Omdat duurzame energie sterk in ontwikkeling is, heeft energiesector een groeiende behoefte aan werktuigbouwkundigen en elektrotechnici met kennis over de energievoorzieningen van morgen.

ONDERWERP: MBO, MOBILITEIT

Doel 12

Opleidings- en innovatiecentrum Technicampus Stedendriekhoek

Mbo-studenten worden BBL opgeleid voor de bouw-, metaal- en installatiesector.

Een samenwerkingsverband van drie opleidingsbedrijven en een ROC.

ONDERWERP: HBO/WO, MBO, PO/VO, VMBO

Doel 8

Techniekketen: aanpak Noord- en Midden-Limburg

Doel: Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector.

Door de invoering van een doorlopende leerlijn van po en vo naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten, wordt dit doel bereikt.

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 12

Technisch Talent Werkt

Dit project in Noord-Holland heeft als doel om werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen en tegelijk ondernemers te helpen hun vacatures gericht te vervullen.

Doordat er veel partijen bij het project betrokken zijn, ontstaan er ruime mogelijkheden tot matchen.

ONDERWERP: HBO/WO

Doel 10

Centre of Expertise Food

Centre of Expertise Food is een publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie.

Doel is om het onderwijs op de hbo’s beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de foodsector. Daarnaast beschikken bedrijven door deze samenwerking sneller over antwoorden of oplossingen.

ONDERWERP: MBO, VMBO

Doel 9

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

Leerlingen in het vmbo en mbo denken niet zo gauw aan een loopbaan in de watersector. Dat gaat veranderen als het aan het Centrum voor innovatief vakmanschap Water in Leeuwarden ligt.

In dit Centrum werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van mbo-vakmensen voor functies in watertechnologie en watermanagement.

ONDERWERP: LERAREN, PO/VO

Doel 2

Techniek op Zuid

In Rotterdam liggen mooie loopbaanmogelijkheden in de techniek en in de haven.

Dat betekent dat leerkrachten aandacht moeten geven aan techniek en aan de beroepsbeelden die daarbij horen, ook en juist in de kansarme wijken. Met het project Techniek op Zuid schoolt de pabo van de Hogeschool Rotterdam basisschoolleerkrachten in het geven van interessant techniekonderwijs.

ONDERWERP: MBO, PO/VO, VMBO

Doel 3

Technocentrum Zeeland

Richt zich op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector.

Het Technocentrum Zeeland initieert, coördineert en ondersteunt activiteiten, die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

Technologie in de zorg: een oplossing en uitdaging

Technologie die oplossingen biedt voor problemen in de zorg. Het liefst toegespitst op de specifieke (zorg)vraag.

Dat vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van toekomstige en huidige zorgprofessionals.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 1

Project STEM II op Kindante po

37 scholen van zes verschillende schoolbesturen werken samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs.

37 scholen van zes verschillende schoolbesturen werken samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs.

ONDERWERP: LERAREN, PO/VO

Doel 2

TechYourFuture

Voor veel leerkrachten is die aandacht voor W&T nog een uitdaging. Gelukkig zijn er voor docenten voldoende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen met lesmateriaal en handvatten voor een andere didactische aanpak.

ONDERWERP: ICT, PO/VO

Doel 4

Project 'ICT in de wolken'

Almeerse scholen Stad College en Helen Parkhurst organiseren voor talentvolle ict-leerlingen het project ICT in de Wolken

Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 3

Technieklokaal in Winkler Prins

De openbare vo-school Winkler Prins heeft op onderbouwlocatie technieklokaal voor po-leerlingen groep 7 en 8

Technieklokaal Winkel Prins

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 11

House of Skills

Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing

Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 3

Maritiem Museum

Offshore Experience: spetterende duik in Nederlands jongste maritieme industrie

De Offshore Experience is een nieuw initiatief van het Maritiem Museum in Rotterdam, dat zich daarmee in de wereld van de techniekeducatie begeeft. Het is geen traditionele tentoonstelling, maar een interactieve belevenis die jong en oud meeneemt naar een van de meest toekomstgerichte delen van de maritieme sector: de offshore industrie.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 1

Maakotheek

De Maakotheek ‘ontzorgt’ scholen bij wetenschap & technologie

De Maakotheek maakt het scholen gemakkelijk om kwalitatief goede lessen wetenschap & technologie te geven. De kern van het aanbod is een abonnement op kennis, materiaal en onderhoud.

ONDERWERP: ICT, LERAREN, PO/VO

Doel 1

Iedereen wil programmeerles

Make it Move - Op het Friesland College staan docenten en studenten graag dichtbij de praktijk. Opleidingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.

Op het Friesland College staan docenten en studenten graag dichtbij de praktijk. Opleidingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit het werkveld.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 1

Koploper techniekonderwijs

Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is belangrijk dat we kinderen daarop voorbereiden en interesseren voor een technische opleiding.

Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is belangrijk dat we kinderen daarop voorbereiden en interesseren voor een technische opleiding.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 1

Samenwerking tussen po en vo

Bruggen bouwen tussen primair onderwijs en VMBO

Hoe laat je basisschoolleerlingen op een leuke én zinvolle manier kennismaken met techniek én het voortgezet onderwijs?

ONDERWERP: VMBO

Doel 4

Techniekaccentklassen in de brugklas

Onderwijsvernieuwing: verbinding met de praktijk

Interview met Frank Kouwenhoven van het Insula College in Dordrecht

ONDERWERP: MOBILITEIT

Doel 5

Technipret: Sterker door samenwerking

Regionaal programma begeleidt jongeren naar technische sector.

Jongeren van 16 tot 27 jaar uit regio Rijnmond ontdekken wat zij het liefst willen doen binnen de techniek.

ONDERWERP: VMBO

Doel 4

Matchingday Masterplan Techniek Amsterdam

Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven vinden elkaar.

Verslag van Matchingday ter bevordering techniekonderwijs op het vmbo.

Het ingenieursbureau op school

Samenwerking tussen TU/e junior en het Theresialyceum.

Beschrijving van een programma dat jongeren een andere kijk op techniek geeft.

ONDERWERP: VMBO

Doel 4

Toptechniek in bedrijf: Drechtsteden

Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de Duurzaamheidsfabriek.

Interview met Marleen Michielsen van het DA Vinci College Dordrecht.

ONDERWERP: PO/VO

Doel 1

Wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Kies wat past bij je team.

Interview met Gonnie Verhagen, directeur en Cindy Raaijmakers, Techniekcoördinator van basisschool St. Trudo in Stiphout, Helmond.