Yeni Joseph, NLdigital - ©TP

26 maart 2024

Diversiteit & inclusie, van "buzz"woorden naar praktijk

Diversiteit en inclusie zijn veel meer dan vrouwenthema’s. Ze zijn essentieel voor de innovatieve kracht van Nederland en een oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt. En we staan er niet goed voor. Het aantal vrouwen in digitale technische functies in Nederland daalde in 2023 tot 19 procent, drie procent onder het Europese gemiddelde. Tech Nederland moet het been dringend bijtrekken. Om meerdere redenen. De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) faciliteert bedrijven hierbij.

De cijfers zijn verontrustend. De Dutch D&I in Digital Benchmark 2023 laat een nog bredere dalende trend zien dan het dalend aantal vrouwen in tech. Er zijn goede initiatieven, toch blijkt een kleine helft van de Nederlandse techbedrijven nog geen aanstalten te maken om diversiteit en inclusie een structureel onderdeel te maken van hun beleid. Misschien vliegen ze wel rolmodellen in, die laten zien dat werken in tech ook voor vrouwen een interessante carrière is, maar dat imago is niet het enige probleem. Je moet aan de goede knoppen draaien en om die te herkennen moet je onderzoek doen. Yeni Joseph is projectleider van de taskforce en beleidsmedewerker bij NLdigital.

Rondetafelgesprekken
Korte lijnen in de aanpak van de taskforce zijn de rode draad. 'Wij zetten de grote beleidslijnen uit: wat gaan we doen en waarom. Daarna betrekken we de overheid, NLdigital en geïnteresseerde partijen erbij om die verder uit te werken. Daarvoor organiseren we vervolgens rondetafelgesprekken. Over de Europese richtlijn beloningstransparantie bijvoorbeeld. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers moeten binnenkort inzicht geven in de loonkloof: wat betalen zij mannen en vrouwen voor hetzelfde werk? Is dat verschil groter dan vijf procent, dan moeten bedrijven actie ondernemen. We weten dat dit er aankomt. Het is goed dat vrouwen en mannen gelijk worden betaald. Wat betekent dit voor bedrijven, wat moeten ze doen? Hoe kunnen wij hen hierbij helpen? Daarover gaan betrokken partijen met elkaar in gesprek.'

Kennisdelen
'Kennisdelen gaat ook door middel van whitepapers en het in de etalage zetten van best practices. Wat zijn voorbeelden van bedrijven die bezig zijn met inclusieve werving en wat heeft dat hen concreet opgeleverd?' April 2024 start de derde editie van de Werkgroep Diversity, Equity & Inclusion (DEI). Het kennisprogramma, waarbij een selectie van bedrijven een jaar lang zo’n zes tot acht keer, onder leiding van externe experts, met elkaar in gesprek gaat over een thema als inclusief leiderschap, of het aannemen van omgeschoold talent. 'Diversiteit en inclusie zijn inmiddels buzzwoorden. Hoe kun je nu concreet resultaten boeken? De werksessies geven deelnemers handvatten om aan de slag te gaan en een netwerk van peers om dilemma’s mee te bespreken', legt Yeni Joseph uit. En ook deze kennis wordt gedeeld. Van de werksessies worden samenvattingen gemaakt, ze zijn op de website te vinden. In 2024 staat het integreren van een systematische aanpak in het businessplan van de organisatie op de agenda.
In 2022 werd, samen met een aantal partners, de eerdergenoemde Dutch D&I in Digital Benchmark ontwikkeld. Een instrument dat geïnspireerd was op het Tech Talent Charter uit Groot-Brittannië. Daar doen inmiddels 700 bedrijven aan mee. Yeni Joseph: 'Ironisch genoeg ontbraken in de techsector cijfers over diversiteit en inclusie. Een sector waar juist met het verzamelen of verwerken van data geld wordt verdiend. Wat is de genderdiversiteit in ons bedrijf? Hoe voelen mensen zich binnen de organisatie? Als je weet wat je nulmeting is, dan weet je beter aan welke knoppen je moet draaien om verandering te realiseren.' De benchmark voor 2024 is weer open. Bedrijven leveren data zelf aan door het invullen van een vragenlijst met onderdelen zoals leiderschap, werving en bestaand D&I-beleid. De score biedt een beeld van de positie van de organisatie ten opzichte van andere in de sector. Hoe doet de concurrent het?

Urgentie
Zien waar je als bedrijf staat als het gaat om diversiteit en inclusie, draagt bij aan de bewustwording van het belang van D&I', stelt Yeni Joseph. Diversiteit en inclusie is een businesscase, zegt ook Forbes. De concurrentiepositie van een bedrijf verbetert als het mikt op een divers en inclusief talent. De vijver van talent is groter. Inclusief design leidt tot een grotere afzetgroep. 'Zelfs als je nog niet overtuigd bent van de economische voordelen, dan nog is het goed om D&I een factor te maken binnen de organisatie', zegt Yeni Joseph. 'Europa heeft meer wet- en regelgeving in de pijplijn waarin diversiteit en inclusie een rol spelen. Denk aan AI. Op tijd meedoen kan ook betekenen: meedenken en meepraten over de implementatie en uitvoering. Dat is belangrijk, ook voor het mkb met grote corporate of overheidsklanten. Die zullen aan hun toeleveranciers eisen gaan stellen.'

Toekomst
Ict is een jonge sector die in korte tijd een snelle groei heeft doorgemaakt en zich steeds verder ontwikkelt. Er komen ook steeds meer ict-banen in sectoren die vrouwen aanspreken en voor wie maatschappelijke impact van het werk belangrijk is bij de keuze voor een baan. Yeni Joseph: 'Digitalisering gaat veel verder dan techbedrijven en wint terrein in andere sectoren zoals de zorg en de bouw. Dat maakt ons werk in de taskforce nog belangrijker. Tot nu toe werkten we met bedrijven waarbij het merendeel van de banen digitaal is. Je kunt je afvragen of we een groot ziekenhuis met heel veel banen in digitalisering in de toekomst ook tot onze doelgroep moeten rekenen.'
De D&I-regelgeving is Europabreed. Nederlandse bedrijven hebben ook in andere landen vestigingen. De volgende stap van de taskforce is samenwerken met andere Europese landen. Er zijn al contacten met Groot-Brittannië, België en Finland, waarmee wordt samengewerkt voor de benchmark. Zo is inzichtelijk hoe Nederland zich verhoudt tot andere landen. Yeni Joseph: 'We weten dat GB het beter doet dan wij. Laten we daar vooral van leren.' In aanvang richtte de taskforce zich vooral op genderdiversiteit. De praktijk leert dat bedrijven zelf dat werkveld graag breder trekken naar culturele diversiteit, maar ook naar neurodiversiteit. 'Verder is er behoefte aan kennis over toegankelijkheid van websites voor slechtzienden. Ook in verband met de European Accessibility Act.'