Rianne Jaspers ©TP

24 maart 2021

‘Een hybride docent moet volwaardig onderdeel zijn van het team’

Een sterke brug bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven, dat is het doel van Techport, actief in de regio Amsterdam – IJmond. Binnen Techport bestaat al lange tijd de wens om meer hybride docenten in te zetten in het beroepsonderwijs. In een pilot keek de netwerkorganisatie wat daarvoor nodig is. Projectleider Rianne Jaspers en Edward Straus delen hun ervaringen en verwachtingen.

‘Een sterke brug tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel voor een gezonde en goed functionerende arbeidsmarkt. Het is nodig om aan die brug te blijven bouwen. De verwachtingen van het onderwijs en het bedrijfsleven over samenwerking zijn vaak anders. Dat zien we ook bij deze pilot. Bedrijven willen wel, maar vinden het lastig om een ingang te vinden. Wat dat betreft heb ik ook geleerd van de andere pilots waarmee we ervaring uitwisselden. Zij gaven praktische tips en input voor het fijn slijpen van onze boodschap richting bedrijven.’ Edward Straus van het Nova College vult aan: ‘Het is goed gelukt om het concept van de hybride docent beter onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven. Binnen het onderwijs was de hybride docent al populair, nu staat het concept ook op de radar van onze partners.’

Vaardigheden en ruimte
‘Voor Techport is het een langetermijnproject, het is niet klaar na deze pilot’, gaat Rianne Jaspers verder. ‘De komende maanden brengen we verder in kaart welke vaardigheden nodig zijn van de hybride docent. Dan moet je denken aan bepaalde vakspecifieke vaardigheden die minder in het curriculum zitten. Met House of Skills stellen we een profiel op, zodat we gericht(er) kunnen werven. Daarna staan nog zaken op de planning zoals een wervingsevenement en meeloopdagen. Veel bedrijven willen een concreter beeld hebben voor ze instappen. Corona maakt dat natuurlijk complex, dus ik hoop dat we op termijn meer ruimte krijgen. Het project is uiteindelijk geslaagd als scholen en bedrijven elkaar weten te vinden zonder dat wij daar als netwerkorganisatie tussen zitten.’

Gezonde verhouding
Edward Straus staat stil bij de toekomstverwachtingen vanuit het Nova College. ‘Vanuit Nova gaat het om een gezonde verhouding tussen reguliere en hybride docenten. Het aantal hybride docenten is nu nog klein, zeker in een domein als techniek willen we graag veel meer hybride docenten. Dan moeten rollen en verhoudingen wel duidelijk zijn. Een hybride docent moet een volwaardig onderdeel zijn van het team, het liefst duurzaam. Dat kan in het begin zonder Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) bijvoorbeeld, maar als ze voor langere tijd betrokken zijn, is het wel de bedoeling dat ze een PDG halen. Een PDG moet dan ook meer een maatwerktraject zijn, nu is het voor veel mensen een drempel.’

Leerervaringen
De noodzaak van maatwerk is de belangrijkste leerervaring van de pilot voor Rianne Jaspers.Iedere opleidingsmanager heeft een ander beeld bij (de inzet van) een hybride docent. Bij ons komen de hybride docenten binnen als hybride techniekopleider. Ze hoeven dan, zoals Edward al zei, nog geen PDG te behalen, om de drempel laag te houden. Als ze door willen groeien wel. Er komt veel kijken bij docentschap. Klassenmanagement, examineren en je moet een boodschap kunnen overbrengen. Alleen kennis van het terrein waarop je lesgeeft is niet voldoende als je als docent aan de slag wilt. Daar hoort een PDG ook bij.’

Meer maatwerk
‘Voor succes op lange termijn is warm contact en uitwisseling tussen bedrijven en onderwijs noodzakelijk’, stelt Rianne Jaspers. ‘Een van de bedrijven waarmee ik contact had, gaf aan dat zij ook graag meer docenten in het bedrijf wilden. Wederzijdse uitwisseling is nodig voor een duurzame samenwerking. Er moet op de een of andere manier meer ruimte zijn om te komen tot echt vruchtbare vormen van samenwerking. Als bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de kosten zou dat wellicht de drempel verlagen.’

Pilot

Techport, IJmuiden
Projectmanager: Rianne Jaspers
De publiek-private samenwerking Techport is een krachtig netwerk met meer dan 50 bedrijven en scholen (po t/m wo). Ze faciliteert en stimuleert hét regionaal ecosysteem waarbinnen ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken om tot een toekomstbestendige en duurzame maak- en onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te komen.
Binnen Techport bestond al een lange tijd de wens om meer hybride docenten in te zetten in het onderwijs, o.a. door het toenemend aantal Techport-bedrijven die aangaven kennis te willen overdragen aan het onderwijs en scholen die steeds meer behoefte hebben aan actueel kennis en ontwikkelingen uit de maakindustrie. Samen met de onderwijspartners (o.a. via Sterk Techniekonderwijs) organiseerde zij tal van initiatieven om via deze pilot hybride docentschap binnen deze regio aan te jagen.