12 oktober 2023

Jaarconferentie Techniekpact 2023

20 november 2023 | 12.00 - 18.00 uur | Provinciehuis Drenthe, Assen

Voor de Jaarconferentie Techniekpact 2023 is een mooi en divers programma samengesteld, bestaande uit een mix van onderwijs- en arbeidsmarktactiviteiten vanuit landelijke initiatieven en regionale samenwerkingen.

Tijdens de conferentie kun je deelnemen aan update-sessies, waar je wordt bijgepraat over actuele activiteiten vanuit o.a het Actieplan Groene en Digitale Banen. Daarnaast zijn er sessies waar je samen aan de slag gaat met belangrijke thema's voor de toekomst. Deze sessies worden gepresenteerd door experts, zowel uit Noord-Nederland als de rest van het land. De dag begint met een plenaire aftrap, waar we eerst interactief terugblikken op de samenwerking binnen het Techniekpact van de afgelopen 10 jaar, om vervolgens gezamenlijk onze blik op de toekomst te richten. Na deze aftrap is er een parallelprogramma dat je kunt samenstellen op basis van je persoonlijke interesses. We sluiten de dag af met een samenvatting en een toost op onze samenwerking. Tijdens het hele programma is er ook een Netwerkmarkt, waar samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en branchevertegenwoordigers nieuwe initiatieven, inzichten en kennis delen.

Programma
12.00 - 13.00 uur inloop & lunch
13.00 - 14.00 uur plenaire opening met o.a. minister Micky Adriaansens (EZK), Willemien Meeuwissen (gedeputeerde Drenthe), Jos Kleiboer (directeur Koninklijke Metaalunie), Marco de Jong (manager investering NOM) en Thea Koster (voorzitter Techniekpact)
14.00 - 16.00 uur deelsessies
16.00 - 16.30 uur plenaire afsluiting
16.30 - 18.30 uur borrel en diner

Hieronder het overzicht van de verschillende deelsessies. Er zijn 6 'bijpraat'-sessies en 4 'aan de slag'-sessies. Je kunt 2 sessies volgen.

De Gouden Poort als entree in de techniek | Bijpraatsessie
Vanuit het aanvalsplan van de technische branches wordt momenteel aan een branche overstijgend portaal gewerkt. Het doel is daarbij om zowel vakmensen binnen te halen in de technische sector als om de mensen die al in deze sector werken vast te houden. Je wordt meegenomen in de laatste ontwikkelingen.
Sessieleider: Anne Marie Heij

Skills | Bijpraatsessie
Slim werken draait om meer dan efficiëntie, effectiviteit en productiviteit. Slim werken betekent ook zorgen dat medewerkers nieuwe digitale technieken leren begrijpen en leren hoe ze kunnen worden toegepast. Via het programma Smart Industry wordt het bedrijfsleven hierbij geholpen. Tijdens deze sessie wordt inzicht gegeven over de vraagstukken die er spelen en hoe je als organisatie mensen kunt ondersteunen in hun werk en creativiteit. Voor mkb-bedrijven is het van belang om op alle niveaus inzicht te krijgen in de technologische mogelijkheden voor hun bedrijf waardoor ze weloverwogen keuzes kunnen maken om stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Skills op alle niveaus binnen het bedrijf (directie, management, productieleiders en medewerkers) zijn hiervoor relevant.
Sessieleider: Annemarie Strik

Zij-instroom voor de energietransitie | Bijpraatsessie
Energietransitie, bouwopgave, digitalisering en een tekort aan vakmensen zijn een aantal uitdagingen die hard op de technische sector afkomen. De stokkende instroom van vakmensen kan deze opgaven serieus hinderen. Om hier toekomstbestendig vorm aan te geven is samenwerking in de regio essentieel. Overijssels Vakmanschap is hier een voorbeeld van. Een project waarbij onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken en invulling geven aan programma’s met betrekking tot leven lang ontwikkelen, arbeidsmarkt (instroom en zijinstroom), hybride docenten, leercultuur, inclusiviteit, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling. En waar bijv. concreet 100 zij-instromers zijn geworven. Je wordt meegenomen in hun aanpak.
Sessieleiders: Linda van den Belt en Robert-Jan de Vries

Bovenregionale verbindingen po-vmbo-mbo | Bijpraatsessie
Streven naar boeiend en vernieuwend techniekonderwijs, met als ultiem doel leerlingen zo te inspireren dat ze kiezen voor een opleiding binnen dit vakgebied; dat is waar Sterk Techniekonderwijs (STO) voor staat. Het succes schuilt in samenwerking binnen het vmbo, maar ook in het naadloos verbinden van primair-, middelbaar en vervolgonderwijs. Maar hoe doe je dat? En hoe blijf je gezamenlijk stappen zetten? Twee STO-regio’s in Drenthe nemen je hierin mee.
Sessieleider: Huubs Hubbelink

Ons talent van de toekomst! | Bijpraatsessie
Jongeren verdienen dat er geïnvesteerd wordt in hun toekomst. Het is daarom belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk in aanraking komen met technologische en digitale vaardigheden en daarmee vertrouwd raken. In deze sessie delen we een inspirerend praktijkvoorbeeld uit de regio Noord-Nederland, gericht op basisschoolleerlingen. Daarnaast word je op de hoogte gebracht van de lopende aanvraag voor het Nationaal Groeifonds voor het ontwikkelen van 'het talent van de toekomst'. Uiteraard is er in deze aanvraag ook veel aandacht voor de regionale infrastructuur.
Sessieleiders: Esmee Smelt en Helmar Rouwenhorst

Hybride docentschap: De verbindende kracht tussen onderwijs en bedrijfsleven | Bijpraatsessie
Om snel veranderende maatschappelijke trends en technologische innovaties het hoofd te bieden, is nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en techniekbedrijven essentieel. Hybride docenten, -opleiders of -professionals die zowel binnen het onderwijs als in het bedrijfsleven werken, spelen een cruciale rol in deze verbinding. In het project 'De hybride tech docent als bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven' zijn inzichten uit diverse nationale initiatieven bij elkaar gebracht. In deze sessie delen we niet alleen de verzamelde inzichten, maar ook de praktische handreiking en tools die zijn ontwikkeld om hybride docentschap binnen scholen en bedrijven verder op de kaart te zeten.
Sessieleider: Ellen Koop-Spoor

Optimaliseren van verbindingen: NGF-projecten en menselijk kapitaal | Aan de slag-sessie
Sommige Nationaal Groeifonds (NGF) projecten zijn volledig gericht op het versterken van het menselijk kapitaal, terwijl anderen dit gedeeltelijk doen. Het is belangrijk dat het eigenaarschap en de verbinding ook regionaal plaatsvindt; Verbindingen dus tussen de NGF-projecten onderling of met andere al bestaande samenwerkingen. Na een korte toelichting hoe hier landelijk sturing aan wordt gegeven en hoe Noord-Nederland’ (vanuit de gezamenlijke mbo’s, hbo’s en wo) dit heeft aangepakt in het kader van een aanvraag voor de LLO-katalysator, gaan we met elkaar in gesprek over hoe tot een optimale verbinding te komen.
Sessieleiders: Pieter Moerman en Jan Nap

Elke regio telt! | Aan de slag-sessie
Op de arbeidsmarkt telt de regio. In de regio wordt het geld verdiend en moeten werkgevers, opleidingsinstellingen, overheden en inwoners samenwerken. Maar bovenal bevindt het talent zich in de regio. Kijkend naar de belangrijke transities - demografie, energie, digitalisering – in de samenleving dan is de regio meer dan ooit aan zet. In deze sessie, die verzorgd wordt vanuit de Hanzehogeschool en de RUG, verkennen we de toekomst van de regio vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt. Daarbij wordt de binding van talent en toekomstige regionale arbeidsmarktvraagstukken. Ter voorbeeld worden de integrale vraagstukken in de Eemsdelta geschetst en worden de toekomstige opgaven besproken vanuit het perspectief van deze Noord-Groningse regio.
Sessieleiders: Arjen Edzes en John Wieringa

Hoe kunnen we de regionale samenwerking effectiever benutten om onze LLO-ambitie te verwezenlijken | Aan de slag-sessie
Op een aantal plekken in Nederland zijn regionale talent- of scholingsfondsen actief, of in oprichting. Samenwerkingen waarin middelen gebundeld worden en die dicht bij de regionale LLO vraag staan. Samenwerkingen die ook de dynamiek kennen van incidentele middelen, terwijl de noodzaak van een heldere en consistentie financieringsstructuur groot is. In deze sessie willen we verkennen hoe we deze inzet duurzamer kunnen maken. Als start van deze sessie worden we kort meegenomen in hoe ‘het Noorden Leert door’ aan financial engineering doet en wat de ambities zijn vanuit een aantal provincies die in deze ambitie gezamenlijk optrekken in het kader van HC NL. 
Sessieleiders: Sander Troost en Steffen Pilkes

Modern werkgeverschap in 2023; wat kun jij daar aan bijdragen vanuit jouw organisatie | Aan de slag-sessie
De arbeidsmarkt blijft de komende jaren krap. Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zullen hierop moeten anticiperen om aan voldoende docenten en personeel te komen. Hoe ziet modern werkgeverschap er in 2030 uit en wat kan jij daaraan doen vanuit jouw eigen organisatie? In deze sessie gaan we samen oplossingen zoeken die jij kan nemen om met de uitdagingen om te gaan.
Sessieleider: John Herfkens