Update Groene- en digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en  ontwikkelingen van enkele acties binnen het thema 'Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs' op 26 april 2023

Stimulering afstemming onderwijsprogramma’s in de keten vo-mbo-hbo
Binnenkort zet het ministerie van OCW een regeling open voor het afstemmen van onderwijsprogramma’s in de keten vo-mbo-hbo. Het gaat hierbij om opleidingen voor beroepen in de tekortsectoren:  Er is voor 3 jaar geld beschikbaar voor samenwerkingen tussen vmbo/havo, mbo en hbo. MBO-instellingen zullen de penvoerder zijn. Meer context? Lees dan het bericht met een aankondiging hierover.

Het verbeteren van de digitale geletterdheid in het funderend onderwijs
Zowel door de werkgevers in de ICT-sector als vanuit OCW is de ambitie om de digitale geletterdheid in het funderend onderwijs te verbeteren. Het ministerie van OCW zet daarom het Masterplan Basisvaardigheden voort, door voor digitale geletterdheid een ondersteuningsstructuur aan de scholen in te richten met € 1 miljoen structureel. Binnenkort verschijnt hier een nieuwe Kamerbrief over. De werkgevers in de ICT sector hebben ook afgesproken om bij te dragen aan het versterken van het digitale geletterdheid door actief bij te dragen aan de uitwerking van digitale geletterdheid als nieuw vakgebied en het ondersteunen van succesvolle lopende initiatieven. De nieuwe modules Digitale Technologie binnen het keuzevak Natuur Leven en Technologie (NLT) zijn daar een eerste opbrengst van. Op 10 mei presenteert de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs 2023. Hierin zal vast ook een passage over de stand van zaken in het kader van digitale geletterdheid staan.

Ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s op vmbo tl/gl en de havo
Om meer leerling de mogelijkheid te geven praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te laten ervaren, is de wens van de VO-raad, Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad en het ministerie van OCW om samen met de scholen praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo te ontwikkelen. Er komen twee varianten: een kleine variant vanaf augustus 2025 en een grote variant vanaf augustus 2026. Vanaf komend schooljaar gaan aantal scholen aan de slag met de doorontwikkelingsfase van beide varianten. Voor meer informatie kijk hier.

Verkennen van een nieuw programma gericht op techniekpromotie in het primair en voorgezet onderwijs
Het is belangrijk dat meer jongeren al op jonge leeftijd in aanraking komen met bètatechniek en ICT. Hiertoe is o.a. recent een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds door OCW, EZK en penvoerder Platform Talent voor Technologie. Met de aanvraag kunnen middelen beschikbaar komen voor meer aandacht voor bètatechniek in het funderend onderwijs. Het doel van het voorstel is om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek en ICT. Meer info over deze aanvraag via deze link. 

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.