Update Groene- en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 25 september 2023.

Regionaal Investeringsfonds MBO
Medio september is de conceptregeling voor het Regionaal Investeringsfonds MBO 2024-2027 gepubliceerd. Met o.a. een sterkere focus op de bijdrage van het mbo aan grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat - en energie, woningbouw, toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg, kansengelijkheid (onderwijs, kinderopvang), veiligheid en digitalisering.

Kamerbrief Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs
Met de brief wil de OCW-minister voor po en vo een verandering inzetten naar meer waardering voor praktijkgericht onderwijs in het funderend onderwijs.

Techniek Inclusief
Voor de zomer is er vanuit de Technische branches een intensief traject georganiseerd met een aantal bedrijven om samen te kijken hoe meer vrouwen te werven en te behouden voor de Techniek. N.a.v deze pilot is een toolkit voor bedrijven opgesteld.

Verlenging van de subsidieregeling praktijkleren
Twee weken geleden is de ontwerpregeling verlenging Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding subsidievoorwaarden gepubliceerd. Uit de evaluatie van de huidge regeling is naar voren gekomen dat de regeling voldoet aan de verwachtingen. Om die reden wordt voorgesteld de regeling te verlengen met een periode van vijf jaar.

Governance Actieplan Groene en Digitale Banen
Het inrichten van de Govenance voor het Actieplan Groene en Digitale Banen is een prioriteit. Momenteel werkt adviesbureau Wise up aan een advies waarin één heldere governance structuur wordt aanbevolen. Vanuit het Techniekpact netwerk hebben verschillende mensen input geleverd in dit proces. Binnenkort meer nieuws dus over deze governance.

Voorstel Investeren in het talent van de Toekomst (NGF)
Een update in het kader van het voorstel met als doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT. Centraal staat de wens om voor elke leerling in Nederland een duurzaam en goed functionerend leerecosysteem te creëren waarin zowel binnen als buiten de school aandacht is voor (bèta)techniek, technologie, ict en praktijk- en beroepsvaardigheden.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.