Home

Omschrijving

Er wordt ook voor komende jaren vastgehouden aan de ambitie, dat 40 procent van de vmbo-leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg kiest voor een vakkenpakket met natuur- en scheikunde (momenteel is dat 38 procent), net als de ambitie dat 30 procent van de vmbo-leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiest voor techniek (ten opzichte van 27 procent op dit moment). In augustus 2016 zijn in totaal tien, waarvan vijf technisch georiënteerde, examenprofielen voor het vmbo ingevoerd. Een regionaal gevarieerd en op de arbeidsmarkt aansluitend opleidingsaanbod is hierin belangrijk, en wordt de keuze van de scholen bij deze vernieuwing van het vmbo gevolgd.

Ook de gestelde ambitie van het aandeel van 55 procent van de leerlingen in havo en vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profielen) blijft van kracht. Op dit moment kiest 45 procent respectievelijk 62 procent van de havo- en vwoleerlingen voor een N-profiel. Met inzet van programma’s als ‘Geef IT door’ worden leerlingen in het voortgezet onderwijs geïnspireerd om een bètatechnisch profiel te kiezen en krijgen ze een beter beeld van de veelzijdige carrièrekansen op de arbeidsmarkt voor ICT.

Concrete acties

  • Om meer meisjes te interesseren en de weg naar bètatechnische profielen te laten vinden heeft Ans Hekkenberg zich van 2016 tot 2018 als ambassadeur van het Techniekpact ingezet op het interesseren van meisjes voor de techniek. Zij heeft hierbij de nadruk gelegd op het vmbo en mbo.

  • Gerichte inzet van loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor doelgroepen waarvan de keuze voor een bètatechnisch profiel traditioneel laag is, zoals allochtone jongeren en meisjes, moet ertoe leiden dat meer jongeren kiezen voor bètatechnische profielen.

  • Samenwerking tussen instellingen in het vmbo en mbo rondom techniekprofielen en het gebruik van goede techniekvoorzieningen en –faciliteiten wordt aangemoedigd, bijvoorbeeld via de netwerken Toptechniek in bedrijf. Hierdoor wordt aandacht en interesse op het vmbo voor techniek, de instroom op vmbo-tl en de doorstroom naar het mbo vergroot.

  • Het actieplan Genderfocus mbo Techniek wordt uitgevoerd met als doel een toename van de instroom en doorstroom van vrouwelijke studenten in de technische mbo-opleidingen.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 4

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 4