Home

CONTACT:

Maartje Vedder

Omschrijving

De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs. Door de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs worden technische opleidingen (voor jongeren én werkenden) uitdagender en interessanter. In de afgelopen vijf jaar zijn er circa negentig publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) opgezet. Deze centra zijn gefinancierd vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk, waarvan de private investering ruim veertig procent van het totaal bedraagt. Het verduurzamen van deze samenwerkingen, en succesvolle centra kwalitatief laten verzelfstandigen, is een gedeelde ambitie en verantwoordelijkheid van alle betrokken partners.

Concrete acties

  • Voor de jaren 2016 en 2017 is via het Regionaal investeringsfonds mbo* nog ruim zestig miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie OCW voor nieuwe aanvragen. Scholen, het bedrijfsleven en de regionale overheden kunnen als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo. De subsidie moet worden aangevuld met tweederde cofinanciering. Vanaf 2016 kunnen ook het ontwikkelen van een lectoraat en een Associate Degree programma binnen een publiek-private samenwerking worden meegenomen in de aanvraag, evenals entreeopleidingen.

  • De BTW–vrijstelling voor het onderwijs bij samenwerking tussen scholen met als primair doel het gezamenlijk verzorgen van onderwijs is vanaf maart 2016 verruimd. De onderwijsvrijstelling bij dit type samenwerking tussen onderwijsinstellingen geldt voor het hele onderwijs, waardoor samenwerking in alle sectoren vergemakkelijkt wordt. Overige belemmeringen terugdringen voor publiek-private samenwerkingen aangaande BTW blijft belangrijk, dit wordt in afstemming met de Belastingdienst aangepakt.

  • Voor verduurzaming van de publiek-private samenwerkingen is afstemming in de regio cruciaal, zie ook de strategische agenda Hoger Onderwijs**. Op 16 november 2016 maakte de minister van OCW bekend dat zij de Centres of expertise die de afgelopen jaren in het kader van de prestatieafspraken financiering ontvingen, ook in 2017 zal financieren. Al deze zestien Centres zijn positief beoordeeld door de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (advies van 25 oktober 2016).

  • Het bedrijfsleven wil iedere student met een technische beroepsopleiding een stage- of leerwerkplaats aanbieden. Het bedrijfsleven draagt door groei van het aantal plaatsen bij aan het realiseren en handhaven van de ambitie van een instroom in technische beroepsopleidingen van dertig procent.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid
 

*Het Regionaal investeringsfonds mbo is een subsidieregeling van het Ministerie van OCW met als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren door het stimuleren van publiek private samenwerking. Zie http://www.investeringsfondsmbo.nl/ en Kamerbrief Regionaal Investeringsfonds mbo, 6 november 2013, vergaderjaar 2013-2014, 32637, nr. 87.
**Kamerbrief  Strategische Agenda Hoger Onderwijs, 7 juli 2015

 

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 8

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 8