Home

algemeen // Nieuwsbrief

LEVEN LANG LEREN IS MAATWERK

Er is de laatste jaren veel beleid ontwikkeld in het kader van Leven Lang Leren (LLL). Het doel van LLL beleid is het bevorderen van economische en maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Een van de manieren om LLL te stimuleren is de interactie tussen onderwijs en bedrijven te intensiveren. Sleutelwoorden zijn: samenwerken en maatwerk. Op 23 januari jl. vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over Leven Lang Leren. Met de hoorzitting wilde de Kamer meer inzicht krijgen in de huidige werking van postinitieel onderwijs en aanbevelingen over hoe het leven lang leren naar een hoger niveau te tillen.

Ook binnen het Techniekpact is er veel aandacht voor LLL, onder andere in de technische sectorplannen vinden activiteiten plaats in het kader van LLL en ook in de aanvragen voor het regionaal investeringsfonds mbo speelt men hierop in. Mooi voorbeeld hiervan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) dat werkt aan de match tussen leerbehoeften van werknemers in de watersector en mbo-onderwijs. Volgens Patricia Gielen, senior adviseur en onderzoeker met als specifieke thema's leven lang leren en duurzame inzetbaarheid bij Al’om Business Service, is er al veel in gang gezet. Er is steeds meer een bewustwording dat LLL vraagt om ‘en/en constructies’ en interactie tussen verschillende niveaus en partijen. In bedrijven en het onderwijs ziet zij meer aandacht voor persoonlijke ontwikkelingen informeel leren. “Er zijn voorbeelden van bedrijven die werven op betrokkenheid bij het bedrijf. Bijvoorbeeld omdat functies sterk zullen veranderen. Men let dan zowel op concrete functie-eisen als op de bereidheid en het vermogen om nieuwe specialisaties aan te leren. Daar zie je dat leren een natuurlijk én uitdagend onderdeel is geworden van het werkproces.”

Iedereen lijkt zich er van bewust te zijn dat beroepen veranderen en kunnen verdwijnen. Maar wat zal de impact van de (technologische) ontwikkelingen precies zijn? Welke beroepen zullen verdwijnen en welke nieuwe beroepen zullen ontstaan? ‘’Mede daardoor zijn er ook bedrijven die nog onvoldoende (kunnen) inspelen op (de technologische) ontwikkelingen.” Neem bijvoorbeeld het beroep van accountant. Er wordt voorspeld dat er in de toekomst minder accountants nodig zullen zijn.Tegelijkertijd zijn er meldingen van tekorten aan accountants.

LLL is vaak gericht op flexibiliteit van werknemers en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Op functiegerichte scholing, op het verhogen van het opleidingsniveau, op de reparatie van kwalificaties. “LLL heeft meer ruimte nodig voor interactie en samenwerken”, aldus Gielen. Dit vraagt in een tijd van minder werkzekerheid en veel flexibiliteit op de arbeidsmarkt wel om de nodige aanpassingen. Een integrale visie en samenhangend beleid en gezamenlijke verantwoordelijkheid met ruimte voor maatwerkoplossingen – ook sectoroverstijgend – zijn nodig om LLL echt te verankeren.

Vanuit het Techniekpact is aandacht gevraagd voor meer regionale aanpak. Baanzekerheid wordt steeds minder vanzelfsprekend, terwijl werkzekerheid in bijvoorbeeld regionale samenwerkingsverbanden wel geboden kan worden. Een mooi voorbeeld van een uitwerking daarvan is De Werkgeverij. Daarnaast is voor de komende jaren meer aandacht voor het informele leren belangrijk. Het gaat hier om kennisuitwisseling, optimalisering van interne processen en nieuwe innovatieve ideeën. Naast de interactie van docenten en studenten met bedrijven, is deze interactie voor medewerkers van bedrijven ook van groot belang in het kader van hun eigen ontwikkeling.

“Wat in de discussie over LLL opvalt is dat het vooral innovatievolgend is. Dat is belangrijk, maar doet geen recht aan dat wat mensen leren ininnovatietrajecten. Voor de ontwikkeling van bedrijven en mensen is het toch ook belangrijk dat mensen leren om veranderingen/innovaties te initiëren en uit te voeren, om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld in EnTranCe. Een proeftuin voor de energiesector waarin studenten en professionals werken aan de mondiale uitdagingen voor duurzame energie. Juist als we voorop willen blijven lopen met onze kenniseconomie dan is leren voor en in innoverenessentieel.”

Binnenkort verschijnt er van Patricia Gielen, Al’om Business Service, Pieter Moerman, PBT en Matthijs Bobeldijk, New Business Lab een artikel over LLL in publiek private samenwerkingen en hoe (de samenwerking met) beroepsonderwijs er (ook) uit kan zien.