Home

Oost

Landsdeel Oost behelst de provincies Overijssel en Gelderland.

landsdeeltrekker

Eddy van Hijum

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
gedeputeerde Provincie Overijssel

Contact

Marga Barink

me.barink@overijssel.nl

038 - 4998321

updates uit Oost

ROC studenten zorg en techniek samen ...

Practoraat Tech@doptie afgetrapt met mini hackathon: studenten op zoek ...

06 June 2018

door: Claudia Wijnants-Crama

Overbetuwse leerlingen doen mee aan ...

Vanaf maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni 2018 nemen ruim 250 leerlingen van de ...

04 June 2018

door: Claudia Wijnants-Crama

Gelderland maakt werk van techniek

Provincie Gelderland en OTIB, Metaalunie en FNV slaan de handen ineen om het groeiende ...

23 May 2018

door: Claudia Wijnants-Crama

meer

Het landsdeel Oost omvat de provincies Gelderland en Overijssel.

Bekijk voor meer informatie ook de website Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Provincie Gelderland. 

Op structurele basis komende liaisons van de diverse regionale techniekpacten van landsdeel Oost bijeen. In het landsdeel zijn momenteel de volgende regionale pacten actief. Stedendriehoek, Achterhoek – Liemers, Foodvalley, Noord Veluwe & Randmeergebied, Twente en Zwolle. Daarnaast is op 4 maart 2016 het Techniekpact Smart and Sustainable opgericht. Dit pact richt zich op drie topsectoren, Health, Water en Energie en is niet regio specifiek.

PRIORITEITEN

Het liaisonoverleg heeft voor de doorontwikkeling meer dan 20 acties geformuleerd, die telkens bij een stakeholder zijn belegd. Er wordt de komende periode extra aandacht gegeven aan nieuwe doelgroepen voor de techniek; diversiteit, internationale (kennis)werkers, vrouwen/meisjes, excellente techniektalenten. Doorontwikkeling techniekpactmonitor Twente naar geheel Overijssel en eventueel naar Oost en aansluiting keten en doorlopende leerlijnen & leerroutes zijn tevens belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt er gekeken naar succesfactoren van eigen projecten en landelijke en Europese projecten en wordt de aansluiting gezocht bij bestaande agenda’s als de Smart Industry ‘Boost’ Agenda (Oost), en HCA ICT. De rol van de provincies is het ondersteunen, versterken en verbinden van initiatieven in de regio.

KIEZEN VOOR TECHNIEK

 • Ontwikkelen van een Provinciaal Investeringsfonds Techniek voor samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs met het bedrijfsleven. Doelstelling, 50 procent van het primair en voortgezet onderwijs in Overijssel heeft (eind 2019) een actieve samenwerking heeft met het bedrijfsleven.
 • In kaart brengen van regionale initiatieven die de samenwerking tussen basisscholen en bedrijven stimuleren/ versterken (Week van de techniek) en van initiatieven om techniek te introduceren bij pabostudenten. Opleiden en professionaliseren leerkrachten in het primair onderwijs in de technische vakken incl. ICT.
 • Actief participeren via TechYourFuture in het landelijke initiatief om de docenten opleidingen techniek te versterken. (Alle) pabo opleidingen bieden een module techniek aan in het curriculum zoals de lego studio van Saxion.
 • Op provinciale schaal introduceren van beurzenprogramma voor meisjes en techniek.

LEREN IN DE TECHNIEK

 • Cofinanciering en/of ondersteunen van aanvragen voor het Regionaal investeringsfonds mbo.
 • Versterken en uitbouwen van bestaande initiatieven om de instroom bij het vmbo te versterken.
 • Deskundigheidsbevordering en professionalisering docenten vo/mbo/hbo: aansluiten bij wat bedrijfsleven vraagt.
 • Verdubbelen instroom tweedegraads docentenopleidingen techniek, aansluiting zoeken bij bestaande opleiding.
 • Onderwijsconcepten flexibeler inrichten of door ontwikkelen (Excellente opleidingsmodules zoals Robotica en Domotica, modulair opleiden, BBL, BOL, maatwerk keuzedelen mbo, etc.).
 • Internationalisering. Binden van internationaal talent. In contact brengen van internationale studenten met bedrijven in de regio. Daarnaast verbeteren internationale positie van bedrijven en in het verlengde het internationaliseren van onderwijs.
 • Gerichte monitoring ICT sector. ICT vaardigheden in bestaande beroepen (ook medisch) versterken; minor Smart Industry (Hogeschool Windesheim) en AD Smart Industry (HAN).
 • Opzetten keuzemodules ICT in mbo met focus op integratie in bestaande modules.

WERKEN IN DE TECHNIEK

 • Behoud en doorstroom naar technische beroepen middels intersectorale mobiliteit en Leven Lang Leren.
 • Aandacht voor sociaal werkgeverschap dat rekening houdt met de rol van technici en in het bijzonder de rol van vrouwen in de techniek.
 • Bemiddeling naar technische beroepen via sectorplannen (o.a. werkend S3H en Twente Werkt!) en Servicepunten Techniek. Aansluiten bij bestaande sectorplannen met techniek en intersectorale mobiliteit.
 • Deelnemen in landelijke SER pilot Overijssel op het gebied van arbeidsmarktstructuur.
 • Ontsluiten van resultaten intersectorale mobiliteit als thema in de aankomende Techniekpact monitor van de provincie.
 • Inspelen op technische en economische ontwikkelingen in relatie tot opleiden of competentieprofielen.

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT OOST