Home

Oost

Landsdeel Oost behelst de provincies Overijssel en Gelderland.

landsdeeltrekker

Peter Kerris

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
Gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt
Provincie Gelderland

Contact

Brigitte Willemsen

b.willemsen@gelderland.nl

026 - 359 93 79

updates uit Oost

Eerste concrete resultaten project ...

Het project Leven Lang Ontwikkelen in het Beroepsonderwijs (LLO) van AT ...

12 oktober 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

Beleef maakcultuur & digitale cultuur ...

Oktober 2020 staat in het teken van het beleven en ervaring van de Overijssels ...

02 oktober 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

Techniek in Gelderland

Estafettejaar Made in Gelderland zorgt ervoor dat techniek, innovatie en human capital ...

31 augustus 2020

door: Claudia Wijnants-Crama

meer

Het landsdeel Oost omvat de provincies Overijssel en Gelderland.

Bekijk voor meer informatie op de website van de provincie Overijssel en van de provincie Gelderland

Op structurele basis komende liaisons van de diverse regionale techniekpacten van landsdeel Oost bijeen. In het landsdeel zijn momenteel de volgende regionale pacten actief. Stedendriehoek, Achterhoek – Liemers, Foodvalley, Noord Veluwe & Randmeergebied, Twente, Zwolle en Rivierland. Daarnaast is in 2016 het Techniekpact Smart and Sustainable opgericht. Dit pact richt zich op drie topsectoren, Health, Water en Energie en is niet regio specifiek.

Strategische samenwerking in de regio is nodig om te voorkomen dat een tekort aan gekwalificeerd personeel de economische groei gaat remmen. De mismatch op de arbeidsmarkt wordt groter, de sterk toenemende vraag naar ICT’ers en gekwalificeerd (technisch) personeel en doorscholing zittend personeel zijn belangrijke thema’s. Ook in Oost-Nederland zien we ontwikkelingen als robotisering, digitalisering, automatisering, (ICT als rode draad), een toenemende mismatch en flexibilisering van arbeid en groepen zonder werk op alle opleidingsniveaus.

Gezien bovenstaande zetten de partners in landsdeel Oost extra in op:

  1. Meer instroom in technische studies; 40% in 2020
  2. Werking Techniekpact intensiveren (vanaf basisschool en voortgezet onderwijs, aansluiting vmbo/mbo tot hbo/wo tot gerichte voorlichting over kansrijke beroepen per regio, en inhoud onderwijs: gedeeld eigenaarschap onderwijs en bedrijfsleven naar kennis, vakmanschap en competenties en inspelen op de snelheid van veranderingen)
  3. Met daarbij aandacht voor financieren keten, geen projecten. Professionalisering leerkrachten in po/vo.
  4. Maximale arbeidsmobiliteit naar technische beroepen inclusief ICT, en scholing zittend personeel (leven lang leren, om- en opscholing, andere vaardigheden, ict-kennis in bestaande beroepen).
  5. Gekwalificeerd personeel bedrijven vergroten en hoe kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel aantrekken/binden? (bijvoorbeeld kenniswerkers, terugkeer van jongeren in gezinsfase, werven in Duitsland, hoogopgeleide vluchtelingen).
  6. Tekort aan docenten technische vakken inclusief ICT. Aantrekken van nieuwe docenten (ook via zij-instroom, vanuit bedrijfsleven) en het binden van de huidige docenten. Bijvoorbeeld Thales werknemers die met ROC worden opgeleid tot Techniekdocenten, Windesheim heeft een tweejarige opleiding om Techniekdocenten op te leiden voor het MBO.

 

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap
Op woensdag 23 mei 2018 is het gloednieuwe Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap stimulerend van start gegaan. Dankzij subsidie vanuit de Provincie Gelderland participeren vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO-en HBO-onderwijs en de Provincie Gelderland in een nieuw concept bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen. Bijzonder is dat in dit project O&O fondsen over de 'schotten' heen samenwerken om werk te maken van instroom en onderwijs in de techniek. Leve(n)lang Gelders Vakmanschap is actiegericht en opereert vanuit een concreet plan met tastbare doelen.

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT OOST