Home

Zuidoost

Landsdeel Zuidoost behelst Noord-Brabant (voor arbeidsmarktaanpak neemt West-Brabant ook deel) en Limburg.

landsdeeltrekker

Ton Wilthagen

lid Landelijke Regiegroep Techniekpact
Bestuurlijk portefeuillehouder arbeidsmarkt Brainport Network Board

Contact

Luuk Hammecher

l.hammecher@brainportnetwork.nl

06 – 41577308

updates uit Zuidoost

Mechatronicastudenten Summa College ...

Twee mechatronicastudenten van het Summa College in Eindhoven, Rick Jooren (19) en ...

13 August 2019

door: Claudia Wijnants-Crama

Internationaal talent bij Young ...

Veertig internationale topstudenten die geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek zijn ...

12 August 2019

door: Claudia Wijnants-Crama

Boost voor Limburgse maakindustrie

Gilde Opleidingen, Hogeschool Fontys, elf maakbedrijven en provincie Limburg starten een ...

17 June 2019

door: MetaalNieuws

meer

Landsdeel Zuidoost behelst Noord-Brabant (voor arbeidsmarktaanpak neemt West-Brabant ook deel) en Limburg.

Landsdeel Zuidoost bestaat uit de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 6 triple helix regio’s Midpoint Brabant (Midden-Brabant), Keyport 2020 (Midden-Limburg), AgriFood Capital (Noordoost-Brabant), Greenport Venlo (Noord-Limburg), Brainport regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) en Limburg Economic Development (LED) (Zuid-Limburg). Deze acht partners zijn verenigd in Brainport Network. Wil Zuidoost-Nederland als toptechnologieregio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed gekwalificeerd personeel moeten zijn. Om dit te bereiken wil Brainport Network onder meer bovenregionale activiteiten stimuleren en verbreden voor voldoende technisch en ondernemend talent. Hiertoe is de commissie arbeidsmarktaanpak Brainport Network ingesteld. Hierin participeren naast de 6 triple helix organisaties en de provincies ook de regio West-Brabant (en in het verlengde Delta Region), Platform Bèta Techniek en Ministerie van Economische Zaken. De leidraad voor dit overleg vormt het meerjarenplan Brainport Network 2016-2020, de actielijnen uit het landelijke Techniekpact en de samenwerking met het Platform Bètatechniek. De diverse subregio’s hebben elk ook hun eigen actieagenda. Voor alle activiteiten geldt de inzet en doorontwikkeling van het arbeidsmarktdashboard.

OVERKOEPELENDE PRIORITEITEN

 • Zuidoost-Nederland (inclusief West Brabant) komt met alle triple helix regio’s, arbeidsmarktregio’s en provincies tot een gezamenlijke uitwisseling en aanpak van flexicurity. Onderdeel hiervan is de afstemming tussen landelijke- en regionale sectorplannen en interactie met regionale initiatieven van intersectorale mobiliteit en opleiden. Het (door te ontwikkelen) arbeidsmarktdashboard is hiervoor het essentiële instrument. Hiermee wordt vraag en aanbod (vacatures, competenties, scholing etc.) inzichtelijk gemaakt voor alle werknemers, werkzoekenden, regio’s en werkgevers (regionaal en over de regiogrenzen heen). Er wordt gekeken naar de inrichting van een bedrijvenpanel om de toekomstige arbeidsmarktvraag van ondernemers in beeld te krijgen.
 • Het verbinden van de initiatieven van onderwijsvernieuwing met de scholing van werkenden en werkzoekenden, waarbij ook de Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise zullen worden betrokken.

KIEZEN VOOR TECHNIEK

 • Verduurzamen inzet en regionale infrastructuur in kader van inbedding van Wetenschap & Technologie (onderzoekende en experimenterende leerhouding) in het primair onderwijs.
 • Stimuleren ketenaanpak in onderwijs in interactie met bedrijfsleven (o.a. doorlopende leerlijnen vmbo-mbo) en verduurzamen bestaande opgebouwde regionale infrastructuur op dit thema.
 • Om de Limburgse kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst ondersteunt de Provincie Limburg ook het STEM-II project, zodat W&T een prominente plek krijgt in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Zie:

LEREN IN DE TECHNIEK

 • Opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen met aandacht voor Leven Lang Leren.
 • Regionale afstemming in kader van aanvragen voor regionaal investeringsfonds mbo.
 • Delen ervaringen en ontmoeten Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise in Zuidoost-Nederland (verduurzaming, Leven Lang leren en interactie met regio).
 • Stimuleren van doorlopende leerlijnen en verduurzamen van regionale infrastructuur (o.a. Toptechniek in bedrijf regio’s). Delen best practices en onderlinge kennisuitwisseling.
 • Stimuleren uitvoering landelijke programma’s in regio’s Zuidoost-Nederland en interactie met de regionale infrastructuren.

WERKEN IN DE TECHNIEK

 • Het inzetten op ontschotten van O&O fondsen en landelijke en provinciale en gemeentelijke subsidies waar mogelijk te combineren tot regionale opleidingsfondsen om transities op de arbeidsmarkt te faciliteren, waarmee Leven Lang Leren voor werkenden en voor werk naar werk kan worden gefinancierd, evenals trajecten en scholing van niet werken naar werk.
 • Internationaal verder profileren en werven en behouden van internationaal technisch talent: middels Brainport TalentBox en Expat Center en Euregionale aanpak.

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT ZUIDOOST