M/V Kenmerken technische arbeidsmarkt

In de Monitor Techniekpact van 2023 wordt er speciale aandacht besteed aan de keuzes die mannen en vrouwen maken op het gebied van onderwijs en werk. Binnen het thema arbeidsmarkt zijn er gegevens verzameld om antwoord te krijgen op de volgende vragen: welk deel van de mannen en welk deel van de vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt, hebben een technisch beroep? In welke verhouding resulteert dat, en hoe zit dat per technische sector? Wat zijn de vaak voorkomende technische beroepen, beroepsgroepen, en opleidingen onder werkenden in de techniek, uitgesplitst naar geslacht? 

De arbeidsmarktdata worden jaarlijks geüpdatet. Het betreft hier een update van 29 juni 2023. 

Monitor Techniekpact

Vragen? Bronnen
Let op: buttons openen in een nieuw tabblad.

Ontwikkeling aantal m/v met een technisch beroep | Zowel het aantal mannen als vrouwen met een technisch beroep groeit. Relatief groeit de groep vrouwen met een technisch beroep harder dan de groep mannen met een technisch beroep. Het aantal vrouwen met een technisch beroep is toegenomen van 188.000 in 2013 naar 304.000 in 2022. Dit is een toename van 62%. Het aantal mannen met een technisch beroep (zie filter “Geslacht”) is met 19% toegenomen van 1.301.000 in 2013 naar 1.543.000 in 2022.

Als we kijken naar drie verschillende beroepscategorieën (filter “Technisch beroep”), is te zien dat het aantal mannen en vrouwen met een ICT-beroep het sterkst is gegroeid. Het aantal vrouwen met een ICT-beroep is in de periode 2013-2022 toegenomen van 39.000 naar 95.000 (+144%). Voor mannen geldt een toename van 243.000 tot 458.000 (+88%).

In de categorie overige technische beroepen is het aantal vrouwen toegenomen van 106.000 naar 158.000 (+49%). Het aantal mannen in deze categorie is gestegen met +27%, van 427.000 naar 542.000. Bij overige technische beroepsgroepen worden bijvoorbeeld ingenieurs, werktuigbouwkundigen en procesoperators meegerekend. In de CBS-maatwerktabel zijn de beroepsgroepen binnen elke categorie te vinden.

Het aantal vrouwen met een beroep in de categorie technisch ambacht steeg van 44.000 in 2013 naar 61.000 in 2019, maar daalde daarna tot 51.000. Netto is dat een toename van +16% tussen 2013 en 2022. Bij mannen gaat het om een daling van 631.000 in 2013 naar 544.000 in 2022 (-14%). Onder technische ambachten vallen onder meer de beroepsgroepen automonteurs, bouwarbeiders, stratenmakers, timmerlieden, stukadoors, loodgieters, lassers, machinemonteurs, metaalbewerkers en elektriciens (zie voor een complete lijst de CBS-maatwerktabel). Dit betreft beroepsgroepen met een ernstig tekort aan personeel.1

1. Zie voor de meest actuele cijfers over krapte per beroepsgroep de website van het UWV op Dashboard Spanningsindicator (werk.nl)

Lees meer

Ontwikkeling aandeel m/v met een technisch beroep | Mannen hebben vaker een technisch beroep dan vrouwen (zie filter “Geslacht”). In 2022 heeft 7% van alle vrouwen met een betaalde baan een technisch beroep, tegenover 31% van de mannen. Sinds 2013 is zowel het aandeel vrouwen als het aandeel mannen met een technisch beroep toegenomen. In 2013 was het aandeel vrouwen met een technisch beroep 5%, en het aandeel mannen 29%.

Bij vrouwen is in 2022 het aandeel met een technisch beroep het hoogst onder de hoogopgeleiden, 8%. Bij de middelbaar opgeleide vrouwen is het aandeel het laagst; 5%. 7% van de werkende basisopgeleide vrouwen heeft een technisch beroep. Bij werkende vrouwen van alle opleidingsniveaus is in de periode 2013 tot en met 2022 sprake van een lichte stijging in het aandeel met een technisch beroep.

Bij mannen hebben juist de middelbaar opgeleiden het vaakst een technisch beroep, 33% van de werkenden. 30% van de werkende basisopgeleide mannen heeft een technisch beroep en 29% van de mannen met een hoog opleidingsniveau. Het aandeel mannen met een technisch beroep is toegenomen bij de middelbaar- en hoogopgeleiden; bij basisopgeleide mannen vond een daling plaats van het aandeel met een technisch beroep.

Lees meer

Ratio m/v werkenden met een technisch beroep | In de periode 2013 tot 2022 is het aantal vrouwen met technische beroepen relatief sneller gestegen dan het aantal mannen. Hierdoor is in technische beroepen de ratio mannen en vrouwen aan het verschuiven. Waar vrouwen in 2013 12,6% vertegenwoordigden van de personen met een technisch beroep, is dat in 2022 16,5%. In het laatste jaar is het aandeel vrouwen met 0,9 procentpunt toegenomen van 15,6% in 2021 tot 16,5% in 2022.

In 2022 zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd onder hoogopgeleiden met een technisch beroep (21,9% v) dan onder middelbaar- (11,9% v) en basisopgeleiden (14,2% v) met een technisch beroep. In 2013 was dit patroon hetzelfde. Wel is sindsdien, bij alle opleidingsniveaus, een toename zichtbaar van de vertegenwoordiging van vrouwen in technische beroepen.

Lees meer

M/V: werkloosheid technisch opgeleiden | Vrouwen met een technische opleidingsachtergrond zijn vaker werkloos dan mannen met een technische opleidingsachtergrond. In 2022 is 2,0% van de technisch opgeleide mannen werkloos, tegenover 4,4% van de technisch opgeleide vrouwen. Deze percentages liggen verder uit elkaar dan de werkloosheidspercentages in de totale beroepsbevolking, waar 3,3% van de mannen en 3,8% van de vrouwen werkloos is in 2022.2 Het werkloosheidspercentage van mannen met een technische opleidingsachtergrond is dus veel lager dan het gemiddelde van alle mannen, terwijl het werkloosheidspercentage van technisch opgeleide vrouwen juist hoger is dan gemiddeld van alle vrouwen.

De werkloosheid is het laagst onder mannen en vrouwen met een technische opleiding op middelbaar niveau; respectievelijk 1,4% en 4,3%. Onder de hoogopgeleiden is 2,3% van de mannen en 4,7% van de vrouwen met een technische opleidingsachtergrond werkloos. Onder de basisopgeleiden is de werkloosheid het hoogst; 2,8% van de mannen en 7,7% van de vrouwen met een technische opleidingsachtergrond is hier werkloos.

In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is het verschil in werkloosheid tussen mannen en vrouwen met een technische opleidingsachtergrond het kleinst: 2,2% van de mannen tegenover 2,3% van de vrouwen is in 2022 werkloos.

De werkloosheid onder personen met een technische opleidingsachtergrond is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2013 was 6,3% van de mannen en 10,0% van de vrouwen met een technische opleidingsachtergrond werkloos. Deze dalende trend is over alle opleidingsniveaus en in alle leeftijdscategorieën zichtbaar.

2. Bron: CBS Statline. Arbeidsdeelname. Via StatLine - Arbeidsdeelname; regionale indeling 2022 (cbs.nl).

Lees meer

M/V ratio technische beroepen per sector | In alle technische sectoren worden technische beroepen voor het merendeel uitgevoerd door mannen. Minder dan 1 op de 5 technici is vrouw, met uitzondering van de Voedingsindustrie. Vrouwen zijn het meest vertegenwoordigd in de technische banen van de sectoren Voedingsindustrie (27% v/73% m), Chemische industrie (17% v/83% m) en Overige industrie (16% v/84% m). Mannen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de technische banen van de sectoren Bouw (3% v/97% m), Metaalindustrie (7% v/93% m) en Energie (11% v/89% m).

In de jongere leeftijdscategorie (tot 35 jaar) is de vertegenwoordiging van vrouwen hoger in de Voedings- en Chemische industrie. Binnen deze leeftijdscategorie is in de Voedingsindustrie maar liefst 40% van de technici vrouw (t.o.v. 60% man), en in de Chemische industrie is 23% van de technici vrouw (t.o.v. 77% man). In de andere twee leeftijdscategorieën (35 t/m 54 jaar en 55 jaar en ouder) is de vertegenwoordiging van vrouwen een stuk lager.

In de periode 2013-2022 is de vertegenwoordiging vrouwen in de technische beroepen van de meeste technische sectoren toegenomen. Het sterkst is deze toegenomen in de sectoren Chemische industrie (van 10% naar 17%), ICT (van 8% naar 14%) en Energie (van 6% naar 11%). Alleen in de sector Overige industrie is de vertegenwoordiging vrouwen (in technische beroepen) afgenomen, van 19% naar 16%.

 

Lees meer

Verdeling technische banen per technische sector, naar geslacht | Mannen en vrouwen met een technisch beroep, komen in verschillende technische sectoren terecht (zie filter “Geslacht”). In deze grafiek is te zien hoe de verdeling is van personen met technische beroepen over de verschillende technische sectoren. Hierbij is de niet-technische sector buiten beschouwing gelaten.

Mannen met een technisch beroep -in een technische sector- werken in 2022 overwegend in de sectoren Bouw (31%), ICT (21%) en Metaalindustrie (20%). Vrouwen werken juist overwegend in de sectoren ICT (29%), Overige industrie (18%) en Voedingsindustrie (16%).

Onder de hoogopgeleiden met een technisch beroep is het verschil in verdeling tussen de verschillende sectoren het kleinst. Veruit het grootste deel van zowel vrouwen als mannen werkt in de ICT-sector: 49% van de vrouwen en 44% van de mannen. De Metaalindustrie komt op de tweede plek. Hier werkt 22% van de mannen en 11% van de vrouwen met een technisch beroep (in een technische sector).

Op het middelbaar en basis opleidingsniveau zijn grotere verschillen zichtbaar. Onder de basisopgeleiden werken de vrouwen het vaakst in de Overige industrie (39%) en de Voedingsindustrie (30%), terwijl de mannen het vaakst in de Bouw (45%) en in de Metaalindustrie (20%) werken. Onder de middelbaar opgeleiden werken de meeste vrouwen met een technische opleiding in de Voedingsindustrie (23%), de Overige industrie (20%) en de Chemische industrie (20%). De meeste mannen werken wederom in de Bouw (36%) en de Metaalindustrie (19%).

Lees meer

De meest voorkomende technische beroepen | De top-7 technische beroepen waarin mannen en vrouwen het vaakst werken, kent overeenkomsten en verschillen (zie filter “Geslacht”). De drie grootste technische beroepsgroepen waarin vrouwen werken, zijn hetzelfde als de top-drie van mannen: software- en applicatieontwikkelaars, ingenieurs (geen elektrotechniek) en technici bouwkunde en natuur.

In de nummers vier tot en met zeven, is er tussen mannen en vrouwen ook een overlappende beroepsgroep: databank- en netwerkspecialisten. De overige drie beroepsgroepen zijn verschillend. Mannen met een technisch beroep zijn naast de genoemde beroepsgroepen ook vaak elektricien/elektronicamonteur, timmerman of productiemachinebediener. Vrouwen met een technisch beroep zijn juist vaak een hulpkracht in de bouw of industrie, architect of bioloog/natuurwetenschapper.

Over de jaren heen is opvallend dat de beroepsgroep software- en applicatieontwikkelaars een steeds groter deel uitmaakt van de personen met technische beroepen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. In 2013 ging het om 11% van de mannen en 11% van de vrouwen met een technisch beroep. In 2022 gaat het respectievelijk om 20% (m) en 19% (v).

Lees meer

Ranking technische beroepen naar geslacht | Uit CBS statline hebben we aanvullende data wat betreft beroepsgroepen.3 Vrouwen die een technisch beroep hebben, werken in 2022 het vaakst als software- en applicatieontwikkelaars (58.000 vrouwen) of als ingenieurs (geen elektrotechniek) (33.000 vrouwen). Daarnaast werken ze ook vaak als hulpkrachten bouw en industrie (28.000 vrouwen) en als technici bouwkunde en natuur (27.000 vrouwen). Gezamenlijk vertegenwoordigen deze vier beroepsgroepen in 2022 48% van alle vrouwen met een technisch beroep.4

Mannen werken ook het vaakst als software- en applicatieontwikkelaars (311.000 mannen), en als ingenieurs (geen elektrotechniek) (138.000 mannen). Ook werken mannen vaak als technici bouwkunde en natuur (106.000 mannen) en elektriciens en elektronicamonteurs (93.000 mannen). Gezamenlijk vertegenwoordigen deze vier beroepsgroepen 42% van alle mannen met een technisch beroep.5

3. Bron: CBS Statline. Werkzame beroepsbevolking; beroep. Via StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep (cbs.nl)
4. Zie het CBS maatwerk, deelname van technici 2013-2022. 
5. Zie het CBS maatwerk, deelname van technici 2013-2022. 

Lees meer

M/V ratio ranking technische beroepen | Wat is de verhouding mannen/vrouwen in individuele technische beroepsgroepen? In welke beroepsgroepen zijn vrouwen of juist mannen het meest vertegenwoordigd? Net als voorgaande tabel, zijn deze aanvullende data afkomstig uit CBS statline.6

In 2022 zijn binnen alle geanalyseerde technische beroepsgroepen de mannen in de meerderheid (in absolute aantallen). Technische beroepsgroepen waar vrouwen relatief het meest zijn vertegenwoordigd -waar minimaal een derde vrouw is-, zijn hulpkrachten bouw & industrie (43% v/57% m), medewerkers drukkerij & kunstnijverheid (36% v/64% m), architecten (34% v/66% m) en biologen & natuurwetenschappers (33% v/67% m).

In veel technische beroepsgroepen zijn mannen sterk in de meerderheid. Beroepsgroepen waarbij 90% of meer man is, zijn productieleiders industrie & bouw (92% m), bouwarbeiders ruwbouw (94% m), procesoperators (95% m), elektrotechnisch ingenieurs (95% m), machinemonteurs (96% m), loodgieters & pijpfitters (97% m), metaalbewerkers & constructiewerkers (97% m), schilders & metaalspuiters (97% m), elektriciens & elektronicamonteurs (97% m), bouwarbeiders afbouw (97% m), timmerlieden (97% m), lassers & plaatwerkers (100% m) en automonteurs (100% m).

6. Bron: CBS Statline. Werkzame beroepsbevolking; beroep. Via StatLine - Werkzame beroepsbevolking; beroep (cbs.nl)

Lees meer

Opleidingen van werkenden in de techniek naar geslacht | Mannen met technische beroepen hebben vaak een technische opleiding gevolgd. Vrouwen met technische beroepen hebben meer diverse opleidingsachtergronden.

De opleidingsachtergrond van mannen met technische beroepen is het vaakst een studie richting techniek, industrie en bouwkunde (42%). In aanvullende data over subrichtingen binnen het onderwijs (gebundelde jaren 2017-20227 blijkt dat de meest voorkomende opleidingsrichtingen onder mannen in technische beroepen bouwkunde & civiele techniek, elektro- & energietechniek en werktuigbouwkunde & metaalbewerking zijn. Van alle mannen met een technisch beroep, heeft 29% een van deze opleidingsrichtingen gevolgd.

De opleidingsachtergrond van vrouwen met technische beroepen is gevarieerder. Vaak zijn vrouwen met een technisch beroep algemeen opgeleid (19%), of hebben een studie richting techniek, industrie en bouwkunde afgerond (18%) of richting recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening (15%). Uit analyse van deze onderwijsrichtingen kan worden afgeleid dat binnen de categorie recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening de vrouwen met technische beroepen vaak een opleiding in de richting van management bedrijfs- & personeelswetenschappen hebben gevolgd. Binnen de groep vrouwen met een technisch beroep die een opleidingsachtergrond in techniek, industrie en bouwkunde heeft, komen de studierichtingen bouwkunde & civiele techniek, scheikundige technologie & procestechniek en levensmiddelentechnologie het meest voor.

Daarnaast is het vermelden waard dat vrouwen met technische beroepen ook regelmatig studies in de richting van software & systeemanalyse (hoofdgroep informatica), secretariële & administratieve ondersteuning (hoofdgroep recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening) en groothandel & detailhandel (hoofdgroep recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening) hebben gevolgd.

7. Waar data van de hoofdrichtingen gebaseerd zijn op meetjaar 2022 van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), representeren subrichtingen het gemiddelde van meetjaar 2017-2022 van de EBB. Subrichtingen kunnen vanwege kleine aantallen alleen berekend worden als een aantal jaren tegelijk geanalyseerd worden.

Lees meer

Meer Monitor Techniekpact onderdelen

vmbo profielkeuze en doorstroom naar mbo
havo/vwo profielkeuze en doorstroom naar ho
mbo instroom en gediplomeerden
ho instroom en gediplomeerden
arbeidsvraag en -tekorten
kenmerken technische arbeidsmarkt
Publicaties