Havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aanbieden van contextrijk en uitdagend techniekonderwijs op havo/vwo. Er zijn diverse programma’s actief die als doel hebben om jongeren een goed beeld te geven van de carrièrekansen in de techniek en ICT. Verschillende publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij. 

De onderwijscijfers worden jaarlijks geüpdatet. Het betreft hier een update van 27 juni 2024.

Monitor Techniekpact

Zelf aan de slag?

Vragen? Bronnen
Let op: buttons openen in een nieuw tabblad.

Aandeel havo/vwo-leerlingen met N-profiel (4e leerjaar) | Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Tussen 2014/15 en 2016/17 was het aandeel leerlingen met een N-profiel in het vierde leerjaar van de havo 43% en het vwo 62%. Op de havo is het aandeel in 2023/24 37% en op het vwo 60%. Het aandeel leerlingen dat een N-profiel kiest op het vwo is in 2023/24 1 procentpunt hoger dan het jaar ervoor, in 2022/23 ging het om 59% van de leerlingen in het vierde leerjaar. Het aandeel op de havo is dit jaar ook 1 procentpunt hoger dan het jaar ervoor, in 2022/23 ging het om 36% van de leerlingen in het vierde leerjaar. Op het vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel nog steeds beduidend hoger dan op de havo.  

Lees meer

Aantal havo/vwo-leerlingen met N-profiel (4e leerjaar) |Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is tussen 2013/14 en 2016/17 gestegen van 48.980 naar 53.743 leerlingen in het vierde leerjaar. Daarna daalde het aantal tot 46.146 leerlingen in 2023/24 (in 2022/23 was het 46.879). Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N-profiel groeide van 24.906 in 2013/14 tot 27.012 in 2016/17 en vervolgens afnam tot 23.892 in 2023/24. Voor de havo geldt een toename van 24.074 in 2013/14 tot 26.731 in 2016/17 en vervolgens een daling naar 22.254 leerlingen in 2023/24.  

Het laatste jaar is de daling van het absolute aantal leerlingen met een natuurprofiel veroorzaakt door een lager totaalaantal leerlingen. Het afgelopen jaar kromp het vierde leerjaar van de havo met 1.524 leerlingen en vwo met 2.188 leerlingen. Het keuzegedrag is geen oorzaak van de daling; in bovenstaande grafiek ‘Aandeel havo/vwo-leerlingen met N-profiel’ is te zien dat er juist relatief iets meer leerlingen kiezen voor een natuurprofiel dan het jaar ervoor.

Lees meer

Doorstroom havo/vwo-leerlingen met N-profiel naar bètatechnische opleiding in ho | Het merendeel van de leerlingen dat examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 57% van de gediplomeerden in 2012/13 naar 60% in 2014/15. Daarna daalde het aandeel. In 2022/23 is het percentage met 2 procentpunt toegenomen ten opzichte van de drie jaar ervoor, het ligt nu op 56%. Het doorstroompercentage op het vwo is de laatste tien jaar netto licht afgenomen van 61% in 2012/13 naar 60% in 2022/23. In 2014/15 was dit percentage nog 65%. Het doorstroompercentage op de havo is netto ook iets afgenomen. Van 51% in 2012/13 naar 50% in 2022/23. In 2014/15 was het percentage nog 55%. Het laatste jaar is er wel sprake van een stijging. Op het vwo met 1 procentpunt en op de havo met 4 procentpunt. 

Lees meer

Doorstroom havo/vwo-leerlingen ongeacht profiel naar bètatechnische opleiding in ho | Het totale percentage leerlingen dat met een havo- of vwo-diploma doorstroomt naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs is tussen 2012/13 en 2016/17 flink toegenomen van 30% tot 34%. Na een aantal jaren van daling en een stabilisatie is het percentage het afgelopen jaar licht toegenomen, het ligt nu op 32%. Vanuit havo stroomde 26% van alle gediplomeerden in 2022/23 door naar bètatechnisch hoger onderwijs. Vanuit vwo stroomde 39% van alle gediplomeerden in 2022/23 door naar bètatechnisch hoger onderwijs. Beiden kenden het laatste jaar een stijging van 1 procentpunt. 

Lees meer

Ontwikkeling havo/vwo

Op zowel havo als vwo kiezen iets meer leerlingen in het vierde leerjaar voor een natuurprofiel (1 procentpunt stijging). Door daling van het totale aantal leerlingen nemen de aantallen wel licht af.
Ook is er een stijging van leerlingen die vanuit natuurprofielen doorstromen naar bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs. Op het vwo is dit 1 procentpunt en op de havo zelfs 4 procentpunt.

Meer Monitor Techniekpact onderdelen

vmbo profielkeuze en doorstroom naar mbo
havo/vwo profielkeuze en doorstroom naar ho
mbo instroom en gediplomeerden
ho instroom en gediplomeerden
arbeidsvraag en -tekorten
kenmerken technische arbeidsmarkt
Publicaties