Havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aanbieden van contextrijk en uitdagend techniekonderwijs op havo/vwo. Er zijn diverse programma’s actief die als doel hebben om jongeren een goed beeld te geven van de carrièrekansen in de techniek en ICT. Verschillende publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij.

De onderwijscijfers worden jaarlijks geüpdatet. Het betreft hier een update van 29 juni 2023.

Monitor Techniekpact

Zelf aan de slag?

Vragen? Bronnen
Let op: buttons openen in een nieuw tabblad.

Aandeel havo/vwo-leerlingen met N-profiel (4e leerjaar) | Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) neemt de laatste jaren af. Tussen 2014/15 en 2016/17 was het aandeel leerlingen met een N-profiel in het vierde leerjaar van de havo 43% en het vwo 62%. Op de havo is het aandeel in 2022/23 36% en op het vwo 59%. Het aandeel leerlingen dat een N-profiel kiest op het vwo is in 2022/23 wel 2 procentpunt hoger dan het voorgaande jaar, in 2021/22 ging het om 57% van de leerlingen in het vierde leerjaar. Het aandeel op de havo stabiliseert dit jaar. Op het vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor een N-profiel nog steeds beduidend hoger dan op de havo.

Lees meer

Aantal havo/vwo-leerlingen met N-profiel (4e leerjaar) | Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is tussen 2012/13 en 2016/17 gestegen van 45.967 naar 53.743 leerlingen in het vierde leerjaar. Daarna daalde het aantal tot 47.005 leerlingen in 2022/23 (in 2021/22 was het 47.300). Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N-profiel groeide van 23.911 in 2012/13 tot 27.012 in 2016/17 en vervolgens afnam tot 24.466 in 2022/23. Voor de havo geldt een toename van 22.056 in 2012/13 tot 26.731 in 2016/17 en vervolgens een daling naar 22.539 leerlingen in 2022/23.

Lees meer

Doorstroom havo/vwo-leerlingen met N-profiel naar bètatechnische opleiding in ho |Het merendeel van de leerlingen dat examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 55% van de gediplomeerden in 2011/12 naar 61% in 2014/15. Daarna daalde het aandeel. De laatste drie jaar ligt het percentage op ongeveer 55%. Het doorstroompercentage op het vwo is de laatste tien jaar netto toegenomen van 59% in 2011/12 naar 61% in 2021/22. Daarentegen is het doorstroompercentage op de havo netto iets afgenomen. Van 50% in 2011/12 naar 47% in 2021/22. In 2014/15 was het percentage nog 55%.

Lees meer

Doorstroom havo/vwo-leerlingen ongeacht profiel naar bètatechnische opleiding in ho | Het totale percentage leerlingen dat met een havo- of vwo-diploma doorstroomt naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs is tussen 2011/12 en 2016/17 flink toegenomen van 28% tot 34%. Daarna is het (licht) gedaald, en de laatste drie jaar gestabiliseerd op ongeveer 32%. Vanuit havo stroomde 25% van alle gediplomeerden in 2021/22 door naar bètatechnisch hoger onderwijs. Vanuit vwo stroomde 40% van alle gediplomeerden in 2021/22 door naar bètatechnisch hoger onderwijs. Beiden kenden het laatste jaar een stijging van 1 procentpunt.

Lees meer

Havo-meiden kiezen even vaak natuurprofiel als jongens

Op de havo kiezen meiden even vaak voor een natuurprofiel als jongens, een doorbraak in gendergelijkheid. Het verschil dat er 10 jaar geleden nog was, is volledig verdwenen. Niet alleen op de havo boeken de vrouwen voortgang. Zo zijn meer vrouwen in de techniek gaan werken en geven vrouwelijke bètadocenten steeds meer lesuren.

Meer Monitor Techniekpact onderdelen

vmbo profielkeuze en doorstroom naar mbo
havo/vwo profielkeuze en doorstroom naar ho
mbo instroom en gediplomeerden
ho instroom en gediplomeerden
arbeidsvraag en -tekorten
kenmerken technische arbeidsmarkt
Publicaties