Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Er is een grote vraag naar vakbekwame technici. Het technisch bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden werken daarom samen voor onderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het ontwikkelen van een regionale toekomstvisie op onderwijsinhoud en -aanbod is een gezamenlijke uitdaging. De publiek-private samenwerkingsverbanden (o.a. via het Regionaal investeringsfonds mbo) zijn hiervoor belangrijke instrumenten.

De onderwijscijfers worden jaarlijks geüpdatet. Het betreft hier een update van 29 juni 2023.

Monitor Techniekpact

Zelf aan de slag?

Vragen? Bronnen
Let op: buttons openen in een nieuw tabblad.

Aandeel instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau | Het aandeel studenten dat kiest voor een bètatechnische studie binnen de instroom in het mbo is in 2022/23 hetzelfde als de drie jaren ervoor, 28%. Ten opzichte van tien jaar geleden (2012/13) is het aandeel iets hoger; toen was het 26%.

Tussen de mbo-niveaus zijn verschillende trends waar te nemen. Niveau 1 is de laatste jaren vrij stabiel rond de 27%. Daarvoor schommelde dit, met een dieptepunt in 2013/14 met 17%. Op niveau 2 is het aandeel in 2022/23 iets hoger dan de afgelopen jaren, 35%. Dit is 1 procentpunt hoger dan in 2012/13. Gedurende de tussenliggende periode schommelde het aandeel tussen 32% en 34%.

Waar niveau 4 een daling kent, vindt een stijging plaats op niveau 3. Op niveau 4 is het aandeel studenten dat kiest voor een bètatechnische opleiding gedaald van 2015/16 (29%) tot 2022/23 (24%). Het laatste jaar is het percentage stabiel gebleven. Op niveau 3 is het aandeel instroom in bètatechniek toegenomen van 18% in 2012/13 naar 35% in 2022/23.

Lees meer

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per niveau | In 2012/13 startten 40.787 studenten een bètatechnische mbo-opleiding, daarna daalde dit in de periode tot 2014/15 naar 37.869 studenten, waarna het de jaren daarna weer licht steeg. De afgelopen jaren is het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische opleidingen weer gedaald van 42.904 in 2018/19 naar 38.000 in 2022/23. Dit heeft te maken met algehele daling van instroom in mbo.

De instroomaantallen verschillen per niveau. De instroom op niveau 2 en 3 is het afgelopen jaar (2022/23) heel licht gedaald. Niveau 2 daalde van 9.877 naar 9.824 en niveau 3 daalde van 8.355 naar 8.334. Ook niveau 4 kent een hele lichte daling van 17.330 naar 16.994. Daarentegen kent niveau 1 een lichte stijging van 2.812 naar 2.848.

Lees meer

Aantal instromende mbo-studenten bètatechniek per leerweg | De instroom van bètatechniekstudenten in de voltijds Beroepsopleidende leerweg (BOL) daalt sinds 2017/18, van 29.996 naar 24.228 in 2022/23. Daarentegen stijgt de instroom in de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in die periode, van 11.878 in 2017/18 naar 13.772 studenten in 2022/23. Echter, de stijging in BBL compenseert nog niet de daling in BOL. De BBL-leerweg is relatief groot bij technische opleidingen. In 2022/23 startte 27% van de mbo-instromers met een BBL-opleiding; binnen technische opleidingen gaat het om 36% (data niet zichtbaar, te bereken met ruwe cijfers).

Lees meer

Aandeel gediplomeerden bètatechniek binnen totaal gediplomeerden mbo | Binnen het mbo is het aandeel bètatechnisch gediplomeerden het laatste jaar (2021/22) gelijk gebleven aan het jaar ervoor, namelijk 28%.

Op niveau 1 schommelde het aandeel bètatechnische diploma’s de afgelopen tien jaar enorm. In 2011/12 is het percentage 19%, in 2014/15 is het 18% en in 2016/17 is het 33%. De laatste drie jaar ligt het percentage op 31%. Op niveau 2 is het aandeel bètatechnisch gediplomeerden het laatste jaar licht gestegen van 28% (2020/21) naar 30% (2021/22). Op niveau 3 is het aandeel gestegen van 27% in 2015/16 naar 34% in 2018/19 en sindsdien gelijk gebleven. Het aandeel bètatechnisch gediplomeerden niveau 4 is met 24% in 2021/22 met 1 procentpunt afgenomen ten opzichte van de twee jaren ervoor.

Lees meer

Aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo | Het aantal mbo-gediplomeerden bètatechniek is de laatste vijf jaar redelijk constant. In 2021/22 zijn dit er 43.047. In de periode van 2011/12 tot 2015/16 daalde het aantal flink van 48.677 tot 41.751.

De afname ten opzichte van tien jaar geleden komt door de sterke daling op niveau 2: het aantal diploma's daalde van 18.040 naar 9.789 tussen 2011/12 en 2019/20. Sinds 2020/21 is er weer sprake van een lichte stijging; het aantal bedraagt 10.229 in 2021/22. Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 1 haalde, daalde van 3.195 studenten in 2011/12 naar 2.122 in 2014/15. Daarna begon het aantal weer toe te nemen tot 4.094 in 2019/20. De afgelopen twee jaar nam het aantal weer iets af, tot aan 3.582 in 2021/22.

Het aantal mbo-gediplomeerden bètatechniek op niveau 3 is de afgelopen twee jaar licht gedaald, van 12.551 in 2019/20 naar 11.689 in 2021/22. Op niveau 4 was sprake van een sterke stijging in de periode 2011/12 (14.292) tot 2016/17 (17.711). Sindsdien is het redelijk stabiel. In 2021/22 is het aantal bètatechnisch gediplomeerden 17.547.

Lees meer

Ontwikkeling mbo

Op het mbo is de instroom van bètatechnische leerlingen al een aantal jaren stabiel op 28%Absolute aantallen dalen wel al jaren op het mbo. Afgelopen jaar is de instroom afgenomen van 38.374 naar 38.000Dit heeft te maken met zowel de dalende instroom in het gehele mbo als de leerlingenkrimp.

Meer Monitor Techniekpact onderdelen

vmbo profielkeuze en doorstroom naar mbo
havo/vwo profielkeuze en doorstroom naar ho
mbo instroom en gediplomeerden
ho instroom en gediplomeerden
arbeidsvraag en -tekorten
kenmerken technische arbeidsmarkt
Publicaties