Home

techniekpact

Facts & Figures

Landelijk

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen; met dit doel ondertekenden ruim 60 partijen in 2013 het Nationaal Techniekpact 2020. Het Techniekpact 
bouwt met haar acties tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden voort op bestaande programma’s en moet de waardevolle initiatieven uit deze en nieuwe programma’s uitbreiden en versnellen. Vanaf de start hebben alle betrokken partners gezamenlijk en met volle overtuiging de schouders onder de aanpak van het Techniekpact gezet. Een aanpak die gezien de resultaten werkt en dit jaar heeft geleid tot een geactualiseerd Techniekpact 2016-2020, om beter in te kunnen spelen op de dynamiek op de arbeidsmarkt. Met ons vizier gericht op de toekomst is het goed om te kijken hoe we ervoor staan. Deze monitor Techniekpact 2016, een coproductie van het Techniekpact en het Platform Bèta Techniek, geeft u inzicht in de ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Infrastructuur

Onderwijsinstellingen

6.581 basisscholen

875 (voortgezet) speciaal onderwijsscholen

651 voortgezet onderwijs scholen (vmbo/havo/vwo) 

45 ROC’s, 12 AOC’s en 11 vakscholen

21 hogescholen met bètatechniek

13 universiteiten met bètatechniek

11 private mbo- en hbo-instellingen, diverse brancheopleidingsinstituten en trainingsbureaus gespecialiseerd in de technische sector

Arbeidsmarkt

1,55 miljoen technisch opgeleiden 
waarvan 801.000 in technische beroepen

1,46 miljoen mensen met een technisch beroep

bouw en metaal grootste van 7 technische sectoren

87% mannen en 13% vrouwen in technische beroepen

29.688 ontstane vacatures in laatste kwartaal 2015

6,4% werkloosheid onder technisch opgeleiden

11 Servicepunten Techniek

28 sectorplannen voor personeel in technische sectoren (1e en 2e tranche)

Belangrijkste betatechnische facts & figures:

Aan de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo heeft 38% van de gediplomeerden een vakkenpakket met natuur- of scheikunde in 2014/15.
Het aantal leerlingen bètatechniek in het derde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is na de lichte stijging van vorig schooljaar weer gedaald tot 13.798 leerlingen in 2015/16.
De daling van het aandeel leerlingen bètatechniek binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft zich doorgezet in 2015/2016. Het aandeel ligt nu op 26%.
De instroom in de exacte lerarenopleidingen (wis-, natuur-, scheikunde, biologie en overige exacte vakken) in de tweede graad is gestegen tot 1.313 in 2015/16. Het aandeel van de exacte lerarenopleidingen in de tweede graad is ook toegenomen van 17% in 2014/15 tot 19% in 2015/16.
Het aantal instromende mbo-leerlingen in bètatechnische richting is het afgelopen jaar voor het eerst in zes jaar toegenomen, zowel absoluut als relatief.
Deze stijging vindt vooral plaats op niveau 3 (twee procentpunt) en niveau 4 (een procentpunt), maar ook op niveau 2 is sprake van een relatieve stijging. Bij niveau 3 is de stijging vooral te zien in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
De dalende lijn van het aantal gediplomeerden bètatechniek in het mbo heeft zich het afgelopen jaar doorgezet tot 46.288 gediplomeerden.
Het aantal nieuwe studenten bètatechniek in het hoger onderwijs is zowel absoluut als relatief gestegen. In 2015/16 kozen 41.769 studenten voor een bètatechnische opleiding aan een universiteit of hogeschool.
Het aantal diploma’s bètatechniek in het hoger onderwijs is tussen 2004/05 en 2014/15 toegenomen van 18.523 tot 21.687. De stijging is vooral toe te schrijven aan het wo, waar het aantal bètatechnische master- en doctoraal diploma’s steeg van 6.315 naar 9.492.
In 2015 was ruim 1 op de 5 personen binnen de beroepsbevolking technisch opgeleid. Daarvan werkt 52% in een technisch beroep en 41% in een niet-technisch beroep.
Mensen met technische opleidingen hebben relatief goede arbeidsmarktperspectieven. Ze zijn minder vaak werkloos dan niet-technici, en kunnen ook aan de slag in niet-technische beroepen.
791.000(54%) van het totaal aantal mensen werkzaam in technische beroepen zijn te vinden in de 7technische sectoren. Het aantal mensen met technische beroepen nam in 2015 toe met 4,3% (60.000) t.o.v. 2014. De twee grootste sectoren zijn – net als in 2014 – de metaal- en bouwsector.
Eind 2015 waren er naar schatting 18.200 vacatures in de techniek, en 11.500 in de ICT (ten opzichte van resp. 20.500 en 8.600 vacatures in begin 2011).
Eind 2015 waren er 11.000 openstaande vacatures in het hogere beroepssegment, 12.200 voor het middelbare/specialistische segment, en 6.400 voor het lage/basisberoepsniveau.

landelijke facts & figures

facts & figures per landsdeel

Facts & Figures

Noordwest

Facts & Figures

Noord

Facts & Figures

Oost

Facts & Figures

Zuidoost

Facts & Figures

Zuidwest

Over de monitor

De monitor Techniekpact is een coproductie van het Ministerie van Economische zaken en Platform Bèta Techniek.

info@techniekpact.nl

info@platformbetatechniek.nl

Bron cijfers: CBS, DUO, S-BB, UWV.

juni 2016 | © Ministerie van Economische Zaken en Platform Bèta Techniek

Auteursrechten voorbehouden. Gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

De volledige monitor 2016 als PDF