Danielle Stolk en Erwin van Braam ©TP

17 februari 2022

Goede werkbiotoop biedt unieke kans

Meer hoger onderwijs in de Drechtsteden. De tijd is rijp. De maakindustrie is groot, bedrijven hebben behoefte aan nieuw personeel dat de uitdagingen van de toekomst aankan. Op die rijke voedingsbodem floreert Career Boost en opent in het nieuwe schooljaar Dordrecht Academy haar deuren voor studenten.

Career Boost en Dordrecht Academy zijn de twee pijlers van Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD). Na het vertrek van de hts in 1999 was er nog nauwelijks hoger onderwijs. Veel mbo’ers en hbo’ers vertrokken en zochten hun heil elders. Een ongewenste ontwikkeling voor een regio waar de bedrijvigheid van oudsher groot is en die de stap wil maken naar de toekomst. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan meer én hoger opgeleid personeel. De gemeente Dordrecht heeft Hogeschool Rotterdam (HR) gevraagd om te verkennen hoe de hogescholen samen het hoger onderwijs in de Drechtsteden kunnen versterken. Onderwijs dat inspringt op een behoefte, maar geen versnippering veroorzaakt. Hoe kunnen jonge mensen in verbinding worden gebracht met bedrijven die zitten te springen om technisch personeel? Die zoektocht leidde tot de oprichting van de Dordrecht Academy en de start van Career Boost. De Academy is een samenwerking van drie hogescholen - Rotterdam, Inholland en de Christelijke Hogeschool Ede - het bedrijfsleven uit de regio en de lokale overheid. Elke partner draagt op zijn manier bij. Ook financieel.

Twee groepen studenten
Erwin van Braam werd indertijd gevraagd de leiding te nemen bij het onderzoek naar de kansen voor hoger onderwijs in de Drechtsteden en is nu directeur HOD. ‘We richten ons op mbo-studenten en havisten die vaak kiezen voor werk in plaats van studeren, maar zeker ook op werknemers in de maakindustrie die bijscholing nodig hebben om bij te blijven bij de snelle ontwikkelingen in de techniek. Onze opleiding vindt deels in de ‘schoolbanken’ plaats maar vooral ook op de werkvloer, waar studenten samenwerken met experts aan projecten binnen de sectoren engineering, integraal bouwmanagement, logistiek management en sociaal werk in de zorg. De Academy biedt zes associate degree-opleidingen (Ad), een tweejarige werk-leer opleiding op hbo-niveau. De Ad’s zijn voor nu gericht op Logistiek (twee richtingen), Integraal Bouwmanagement, Pedagogische educatieve professional, Sociaal werk in de zorg en Engineering. Het lesprogramma wordt in nauwe samenwerking met de bedrijven ontwikkeld.’

2022.17.02 Ld20220204 131 Erwin Van Braam 1023x683

Erwin van Braam ©TP

Pakjesboot

Career Boost werkt vanuit een breed netwerk van werkgevers, onderwijsspecialisten en studenten. Doel: nieuwe samenwerkingen en innovatie. Career Boost organiseert stages, onderzoeksprojecten, minors en afstudeerprojecten. De Pakjesboot is een voorbeeld van zo’n project, de eerste versie van een zelfsturend vaartuig dat de binnenstad van Dordrecht zou kunnen bevoorraden. Studenten van verschillende opleidingen werkten in een multidisciplinair team: bedrijfskunde, communicatie, mechatronica en werktuigbouw.
‘De vraag van het bedrijf is altijd ons uitgangspunt,’ zegt Danielle Stolk van Career Boost. ‘Waar loopt een ondernemer tegenaan en hoe kunnen we dat oplossen?’ Voor de Pakjesboot is opgetrokken met Trans-X, een ‘groen’ logistiekbedrijf. ‘Hoe kunnen we met distributie over water bijdragen aan de duurzame doelstellingen van Dordrecht? Begin februari is het prototype te water gelaten en hebben de eerste investeerders zich aangemeld.’ Dat laatste is de kers op de taart. Voor ze bij Career Boost aan de slag ging, werkte Danielle Stolk voor Hogeschool Rotterdam bij de RDM, ook een leerwerkomgeving ingericht op de praktijk. Daar waren afstudeerprojecten onderwijsgestuurd. ‘Vanuit de hogescholen bleken we goed in staat te zijn om studenten op te leiden tot innovatieve jonge professionals. De begeleider kon enthousiast zijn over een afstudeerproject, maar het bedrijf ging er niet altijd mee verder. Was de tijd er dan niet rijp voor? Nee! Te vaak werken mensen aan een innovatie waar ze zelf geen baat bij hebben. Wie zelf niet kan inschatten wat de meerwaarde is van een innovatieve vondst, zet ook de extra stap niet om die vondst in het bedrijf verder te ontwikkelen.” Career Boost beantwoordt meer vragen van het bedrijfsleven. Hoe kun je de ‘inwerktijd’ terugbrengen? Door, samen met het bedrijfsleven, innovatietrajecten te ontwikkelen. Studenten van verschillende onderwijsniveaus en uit verschillende leerjaren dragen hieraan bij. Hiermee creëert Career Boost tevens een doorlopende leerlijn. Een goed voorbeeld hiervan is de WOW-Gate: een eigentijdse campus waterbouw, waar leerlingen, studenten, (young) professionals, startups en onderzoekers wonen, leren en innoveren. Scholieren werken tijdens hun profielwerkstuk aan dezelfde vraagstukken als mbo- of TU-studenten, ieder vanuit zijn talenten en op zijn niveau. We zijn ervan overtuigd dat de vaardigheden die leerlingen in zo’n traject ontwikkelen, de inwerktijd in de bedrijven straks aanzienlijk zal bekorten.'

2022.17.02 De Pakjesboot Dordrecht

De pakjesboot

Missing link
Erwin van Braam (directeur HOD) en Danielle Stolk (innovator bij Career Boost) hebben ieder een eigen rol, maar werkten al in de voorbereidingsfase van Hoger Onderwijs Drechtsteden samen. Ze waren beiden verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, maar hielden zich vanuit een ander vertrekpunt met hetzelfde bezig. Dan is het logisch dat je elkaar tegenkomt. Erwin van Braam: 'We vonden elkaar in een gedeelde visie op de relatie onderwijs-werkveld. Stel dat je modulair onderwijs kunt aanbieden en het bedrijfsleven nog intensiever kan betrekken bij de ontwikkelingen van het onderwijs, dan kun je inspelen op de behoefte bij bedrijven die hun personeel – veelal op mbo-niveau - willen bijscholen in vaardigheden van deze tijd. Die gedachte vormt de grondslag voor de Dordrecht Academy. Een tweede grote uitdaging die de aanleiding vormt voor Hoger Onderwijs Drechtsteden vormt de vraag hoe je jongeren kunt verleiden om in de regio te blijven na hun studie. Career Boost komt vooral daaruit voort. Career Boost wil studenten met geweldige projecten en ervaringen in de laatste fase van hun studie verbinden met hun potentiële werkgevers van de toekomst.'
'De context waarbinnen het bedrijfsleven opereert, nemen we nu aan de voorkant van onze opleidingen al mee,” zegt Danielle Stolk. Dat is zeker niet hetzelfde als ‘u vraagt, wij draaien’. Erwin van Braam: “Het is essentieel om een goede relatie te leggen tussen de specifieke opdrachten en de generale competenties. Te vaak wordt gedaan alsof die twee niet samen kunnen gaan. Het is juist de rol van het onderwijs om die vertaalslag te maken en de grens te bewaken. Je moet niet te veel inleveren. Ik denk dat wij dat in onze projecten ook goed doen. Door van tevoren goed na te denken over hoe je die algemene competenties inricht. Dan hebben we het over abstract denken maar ook – juist in de techniek – over een brede basiskennis van natuurkunde en wiskunde. De opdrachten zijn ingebed in een verdiepende theoretische context.'
Of de Dordtse formule ook geschikt is voor andere regio’s durven Erwin van Braam en Danielle Stolk niet te zeggen. De Drechtsteden zijn een bijzondere biotoop met veel kansrijke bedrijven voor moderne ontwikkelingen. Dat is wel één van de succesfactoren, vinden ze.

2022.17.02 Ld20220204 120 Daniele Stolk 1023x683

Danielle Stolk ©TP