Koffertje Met Prinsjesdagstukken 2019

18 september 2019

Rijksbegroting 2020

Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt blijft voor deze regering één van de prioriteiten. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Rijksbegroting voor 2020. Er is aandacht voor het tekort aan geschoolde technici, het belang van goed vmbo techniekonderwijs en duurzame inzetbaarheid van werknemers door leven lang ontwikkelen.

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt aangegeven dat in 2020 met het Techniekpact verder wordt gebouwd op de reeds ingezette koers naar een bredere inzet op menselijk kapitaal, onder andere door een explicietere verbreding naar technologie en meer verwevenheid met maatschappelijke uitdagingen als digitalisering en de klimaat- en energietransitie. Begin 2020 wordt het Techniekpact geëvalueerd door een onafhankelijke partij, waarbij met name gekeken wordt naar lessen voor de toekomst.

Onderstaand een overzicht van relevante beleidsmaatregelen uit Rijksbegroting 2020:

 • In het vmbo gaan in 2020 de regio’s hun plannen Sterk Techniekonderwijs uitvoeren. Hiervoor stelt de regering structureel € 100 miljoen euro beschikbaar.
 • Er wordt structureel € 41 miljoen vrij gemaakt voor bètatechniek. Deze middelen worden ingezet ter demping van de herverdeeleffecten van de herziening van de bekostiging in het hoger onderwijs, naar aanleiding van het advies van de commissie Van Rijn (€ 9 miljoen in het hbo en € 28 miljoen in het wo).
 • Daarnaast wordt er € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor zijinstroom van docenten voor bèta- en techniekopleidingen in het mbo, gezien de tekorten aan technici op de arbeidsmarkt.
 • Vanaf 2020 komt er jaarlijks € 70 miljoen aan extra onderzoeksmiddelen beschikbaar voor sectorplannen. Hiervan zal € 60 miljoen gaan naar sectorplannen voor bèta en techniek.
 • In het kader van talentontwikkeling zet OCW via NWO € 5 miljoen in voor talent. Deze middelen worden ingezet om onderzoekers met een migratieachtergrond en vrouwen in bèta en techniek te stimuleren.
 • Voor de periode 2019–2022 wordt het Regionaal investeringsfonds mbo gericht op duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs voortgezet zodat aangesloten wordt bij de actuele uitdagingen van het mbo. Voor de nieuwe regeling Regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 wordt in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 25 miljoen in 2020.
 • In 2020 is er € 11,75 miljoen beschikbaar voor het actieprogramma leven lang ontwikkelen. Hieronder valt een verkenning van een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden voor volwassenen en een programma flexibilisering in het mbo.
 • Voor snellere matching tussen werkgevers en werknemers krijgen de arbeidsmarktregio’s - vanuit het programma «Perspectief op werk», waarbij ook het onderwijs is betrokken - in 2020 opnieuw een extra impuls met € 35 miljoen om werkzoekenden aan het werk te helpen.
 • Het kabinet zet in op leven lang ontwikkelen en werkt aan een publiek leer- en ontwikkel-budget, dat de fiscale scholingsaftrek vervangt. Dit zogenoemde STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) komt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan. Daarnaast komt er een subsidieregeling om LLO te stimuleren in het midden- en kleinbedrijf en de landbouw-, horeca- en recreatiesector.
 • Om te bewerkstelligen dat jongeren mediawijs zijn en beschikken over goede ict-basisvaardigheden en informatievaardigheden is een curriculum voor primair en voortgezet onderwijs opgesteld met aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Om de implementatie van het curriculum te bevorderen is door EZK en OCW de digitaliseringsagenda po/vo opgesteld. Hierin wordt in 2020 verder samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven om digitale vaardigheden van leerlingen en leraren te versterken.
 • Om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende goed gekwalificeerd personeel kunnen vinden, ontwikkelt EZK de Human Capital Agenda ICT in 2020 verder door met nieuwe prioriteiten.