Home

Noord // werken in de techniek

Noorden slaat handen ineen om beroepsbevolking op te leiden

Op 15 oktober 2019 presenteerde de Scholingsalliantie Noord, een samenwerkingsverband van overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen, zichzelf en haar plannen in Den Haag. Hier werd getoond dat deze nieuwe samenwerking veel kansen biedt voor het Noorden. Alle doelgroepen, zoals werkenden, baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverlaters en ZZP-ers moeten voortaan makkelijker toegang hebben tot scholing, training en ontwikkeling. Met deze unieke samenwerking wil de Scholingsalliantie Noord aan Nederland laten zien hoe effectief samenwerken zorgt voor winst voor iedereen. Het Rijk kan in deze proeftuin ervaring opdoen om een meer integrale financieringswijze van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te verkennen. 

Werkgevers die makkelijk het juiste personeel kunnen vinden, werknemers die over de juiste vaardigheden beschikken zodat ze wendbaar zijn op de arbeidsmarkt en werkzoekenden die met gerichte opleidingen weer aan het werk kunnen, dat ziet de Noordelijke Scholingsalliantie voor zich als ze naar de toekomst kijken. Wethouder Onderwijs Carine Bloemhof van de gemeente Groningen geeft aan: ”Goed opgeleid personeel met de juiste vaardigheden zorgt voor een veerkrachtige, zelfstandige economie van de toekomst. Daarom wil de Scholingsalliantie Noord een proeftuin opzetten in Noord-Nederland, om te kijken hoe scholing te verbeteren is door efficiënte samenwerking. Met deze impuls kunnen meer noorderlingen zich laten om- en bijscholen, iets waar ook het noordelijk bedrijfsleven van profiteert”. 

>>tekst loopt door onder kader>>

Samenwerken aan een lenige beroepsbevolking

De crisis was de reden om de scholingsalliantie op te richten. In de noordelijke arbeidsmarktregio’s zijn relatief veel mensen met een praktische opleiding. In een periode van laagconjunctuur zitten daardoor veel mensen zonder werk. Men wil voorkomen dat dit bij een volgende economische crisis weer gebeurt; een leven lang ontwikkelen ziet men daarbij als de rode draad.

De branches waar men zich bij aanvang van de scholingsalliantie op richtte zijn techniek, bouw en zorg. Maar de ambitie is breder. In Drenthe zijn inmiddels tientallen mensen opgeleid om kwalificaties te behalen in een technisch vakgebied. De volgende stap is dat dit najaar in de provincie Groningen een tweede pilot van start gaat. Die is specifiek gericht op installatietechniek in het kader van de energietransitie. Daar is ook de Sociaal Economische Raad Noord nauw bij betrokken. Hierna volgt nog een derde pilot in Noordoost-Friesland. Het plan is om het daarna uit te rollen naar de hele noordelijke regio.

Dit vertelden Carine Bloemhoff (wethouder van de gemeente Groningen voor onderwijs, werk & participatie en arbeidsmarktbeleid) en Cees Bijl (gedeputeerde Provincie Groningen) eerder aan het Techniekpact. Het hele interview met Bloemhof en Bijl is hier te lezen. 

Gericht samenwerken
Door gericht samen te werken, in plaats van ieder voor zich, wil de Scholingsalliantie Noord er voor zorgen dat het veel makkelijker wordt voor werknemers om zich om- of bij te scholen. Dat is fijn voor werknemers, die zo eenvoudiger een passende baan vinden en beter in hun werk zijn. Maar ook voor de economie. In de komende jaren zal de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen steeds belangrijker worden voor de ontwikkeling van de noordelijke economie, de energietransitie en digitalisering. En met voldoende goed opgeleid personeel kunnen noordelijke ondernemers blijven ondernemen. 

Bijscholing
In het Noorden doen middelbaar en lager opgeleiden minder aan bijscholing. Met de Scholingsalliantie Noord moet hier verandering in komen. Om tot het landelijk gemiddelde te komen moeten 160.000 extra mensen in het Noorden aan bijscholing doen. De Scholingsalliantie zet erop in de eerste vier jaar 10.000 mensen te bereiken. Het Kabinet wil ook dat de beroepsbevolking meer aan bijscholing doet en heeft hier geld voor uitgetrokken. “Deze publiek-private alliantie kan direct aan de slag om Leven Lang Ontwikkelen bij zittende medewerkers te stimuleren ,” aldus Sven Asijee - Directeur van OTIB.

De betrokken partijen voeren nu al (afzonderlijk) activiteiten uit om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. De partijen vormen een brede alliantie waarin zij bestaande activiteiten en de samenhang tussen verschillende activiteiten versterken, gericht op het realiseren van de gezamenlijke ambities. De werkgevers vinden het belangrijk om hun verantwoordelijkheid te nemen voor scholing in Noord-Nederland. Daarom komen zij zoveel mogelijk tot één noordelijke werkwijze en samenwerking voor de ondersteuning van het Leven Lang Ontwikkelen. 

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de Scholingsalliantie Noord bestaat uit het verbeteren van de toegankelijkheid van scholing, coaching en opleiding voor werkzoekenden en werkenden, gezamenlijk campagnes voeren, het ontsluiten van verschillende afzonderlijke budgetten en instrumenten voor alle doelgroepen, en kennis en ervaring delen om zo de arbeidsmarkt te versterken. Met als uiteindelijke doel het structureel versterken van de noordelijke economie.