Home

algemeen // leren in de techniek

Ruimte in regels in het mbo

Op 5 oktober is tijdens de conferentie Ruimte in Regels van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering de publicatie ‘Ruimte in Regels in het middelbaar beroepsonderwijs’ gepresenteerd. De brochure is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. De brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen, zodat zij hun onderwijs goed en innovatief kunnen vormgeven.  

Samen met docenten in het mbo is gezocht naar de vragen die zij hierover hebben. Gebleken is dat er soms onduidelijkheid is over de kaders die wet- en regelgeving stelt, waardoor onderwijsteams meer regels en administratie hanteren dan nodig. Met de brochure kunnen docenten en scholen zelf checken wat echt moet en wat er juist niet hoeft. Want wet- en regelgeving is niet bedoeld om alles dicht te regelen, maar juist om randvoorwaarden te creëren waarbinnen onderwijsteams het beste onderwijs voor hun studenten kunnen inrichten. 

Andere lijnen ‘ruimte in regels’ mbo
Na lancering van deze brochure gaat het ministerie van OCW samen met docenten een instrument ontwikkelen dat docenten kan helpen bij het voeren van het gesprek met collega’s over de wijze waarop zij de wet- en regelgeving toepassen op hun eigen onderwijs. Dit wordt dus een meer ‘interactief’ instrument, waarbij de brochure als naslagwerk kan fungeren.

Tevens is er in het Bestuursakkoord mbo een ‘brigade’ aangekondigd, een gezamenlijk initiatief van de MBO Raad en het ministerie van OCW. Het doel van de brigade is dat scholen meer dan nu het geval is, de ruimte gaan nemen voor het vernieuwen van het onderwijs, zich minder laten remmen door belemmerende regels en deze regels aan de kaak stellen. Op dit moment wordt door de MBO Raad en het ministerie van OCW gewerkt aan de aanpak en de werkwijze van de brigade. Zowel het ‘interactief’ instrument als de brigade verschijnen naar verwachting nog dit schooljaar.

Voor meer informatie bezoek de speciale themapagina www.leraar.nl/ruimteinregels