Home

Nieuwsbrief // Noord // werken in de techniek

Servicepunt Techniek Drenthe

In de arbeidsmarktregio Drenthe is het samenwerkingsverband Servicepunt Techniek (SPT) op 10 maart 2017 officieel van start gegaan. SPT Drenthe ondersteunt techniekbedrijven en werknemers in de techniek of zij die (weer) binnen de techniek willen werken, bij het vervullen van vacatures in een technisch beroep en mobiliteits- en opleidingsvragen in het algemeen. Bij de aftrap gaf gedeputeerde Cees Bijl aan dat het onder meer van belang is alles op alles te zetten om technisch personeel voor de sector te behouden, omdat het een belangrijke pijler is onder regionale economie van de arbeidsmarktregio Drenthe. We zijn ruim een jaar verder: hoe staat het er nu voor? Jan Nap, projecteider SPT en adviseur bij Breuer Institute, vertelt.

Eén van de acties die bij aanvang van SPT werd aangekondigd is dat arbeidsmarktcoaches/adviseurs op bezoek gingen bij bedrijven om met ondernemers en werknemers de arbeidsmarktvraag te bespreken. Wat is daar uit gekomen?
“We zijn vorig jaar maart gestart. Het is ons gelukt om in korte tijd al veel bedrijven te bereiken en bemiddelingen te doen. Er is met een kleine 130 geïnteresseerde kandidaten voor techniekfuncties gesproken, waarvan er 40 konden worden geplaatst in meerdere techniekbranches, van mbo niveau 2 t/m 4. Immers; we werken over de verschillende branches heen. Verder zijn er met zo’n 110 bedrijven,16 opleiders en daarnaast nog met andere arbeidsmarktpartijen relaties gelegd of ze zijn al ingeschakeld. De kracht van het brede samenwerkingsverband betaald zich hier uit. Zij hebben ieder vanuit hun eigen rol en positie rijke informatie en sterke relatie met ondernemers en werknemers in de techniek en schakelen SPT Drenthe vroegtijdig in bij vraagstukken. Dat begint steeds beter te lopen.”

Lukt het inmiddels beter om de moeilijk vervulbare vacatures in de technische sector te vervullen?
“Dit is wel een heel belangrijk punt van aandacht. We hadden de ambitie om het aantal moeilijk vervulbare vacatures te verminderen. De economie trekt echter zo sterk aan en ook de vervangingsvraag komt op gang, dat we moeten erkennen dat we bijdragen aan het dempen van de kloof tussen vraag en aanbod. Voor 2018 zetten we dan ook sterk in op om- en bijscholing van zij-instromers. Echte techneuten voor vacatures zijn namelijk niet meer te vinden. We zullen het moeten hebben van het omscholen van werkzoekenden uit andere sectoren, ‘niet uitkeringsgerechtigden’, statushouders, instroom op de arbeidsmarkt met een niet-technische opleiding, maar wel met potentie en wil om de technieksector te gaan werken.

Op 2 november jl. vond de Dag van de Techniek plaats in Emmen, waar ook SPT zich gepresenteerd heeft aan potentiele werknemers. Hoe is dat gegaan?
“We hadden voor de Dag van de Techniek een opkomst van zo’n 550 kandidaten die met meerdere bedrijven hebben kennisgemaakt. Geweldig! Het was een co-productie met het UWV, een prima samenwerking overigens. De balans van wat dit heeft opgeleverd wordt momenteel gemaakt. Inmiddels zijn er al weer andere arbeidsmarktbeurzen geweest met gemiddeld rond de 200 bezoekers. Ook kunnen we er bedrijfsbezoeken aan toevoegen, een soort LOB voor volwassenen. Het lijkt erop dat dit veel kandidaten voor omscholing oplevert.”

Het samenwerkingsverband is destijds voortgekomen door de krachtenbundeling van belangrijke partijen binnen de regionale technieksector. Heeft u tips voor andere regio’s die ook een dergelijk samenwerking aan willen gaan?
“Alle partijen binnen dit brede samenwerkingsverband -van de drie grote techniekbranches, vakbonden, technische opleidingsfondsen, UWV, centrumgemeente tot de provincie- voelen zich eigenaar van SPT Drenthe. Het heeft wel even geduurd tot er echte relaties zijn ontstaan. Soms zit er ook nu nog tussen de verschillende branches en fondsen nog spanning op de lijn. Dat kan ook niet anders, omdat men deels met verschillende cao’s te maken heeft met daaraan gekoppeld verschillende regelingen. De kunst is hier pragmatisch en transparant mee om te gaan. Nu is de samenwerking prima en constructief.

De arbeidsmarkt in Nederland kent nog steeds sterke schotten. Traditioneel kijkt men naar gemeente en UWV terwijl verreweg de meeste mobiliteit binnen de ‘wereld van werk’ plaatsvindt, zoals ik die gemakshalve noem. Door binnen het samenwerkingsverband de ‘aanvliegroute’ werkgevers en werknemers toe te voegen hebben we meer zicht op de totale arbeidsmarkt en vraag en aanbod daarbinnen. Zo kunnen we vroegtijdig acteren wanneer een techniekbedrijf failliet gaat en halen we scholingsvragen in de regio op. Het samenwerkingsverband SPT Drenthe is ook in staat om (scholings)budgetten met elkaar te verbinden. Wel met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid.

Belangrijkste tips: steek tijd in het leggen van relaties; laat zien dat alle partijen er iets mee te winnen hebben; ga niet proberen ieders opgave, rol en positie te veranderen, maar neem ieders eigen verantwoordelijkheid als vertrekpunt (dat is een lange weg) en leg van daaruit verbindingen en voeg waarde toe. Zo zijn O&O-fondsen gekoppeld aan de cao’s. Dat moet je respecteren en juist als kracht zien. Door informatie, relaties, ingangen en budgetten te koppelen win je veel meer dan binnen de eigen schotten te blijven werken.

Waar bent u het meest trots op? En wat zijn vervolgstappen op de korte termijn?
“Ik ben trots op het feit dat we ons in korte tijd een positie hebben kunnen verwerven door niet bedreigend te zijn, maar juist verrijkend. De erkenning voor de brede alliantie blijkt ook uit het feit dat Provincie Drenthe scholingsbudget heeft toegekend aan SPT Drenthe, die we voor de technieksector in kunnen zetten.

2019 zal sterk in het teken staan van scholing, scholing en nog eens scholing. We zetten alles op alles om potentiële technici uit de arbeidsmarkt te persen! Vrijdag 6 april a.s. gaan er weer 22 potentiele kandidaten een assessment in. Twee maanden later opnieuw, enzovoorts. Ik moet er niet aan denken dat de techniekeconomie stagneert, omdat we geen mensen meer kunnen vinden voor de mooie banen in techniek. Techniekpact Drenthe werkt tegelijk ook aan het verhogen van de instroom vanuit de beroepsopleidingen.”