Instroom

De instroom in de techniek baart zorgen. Er was afgelopen jaar sprake van een lichte daling. De vraag naar technisch geschoold personeel is nu al groter dan het aanbod en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar verder zal gaan toenemen. Om de instroom te stimuleren is het cruciaal kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te laten komen met techniek, hun interesse daarvoor te wekken en ze enthousiast te maken. Want weten we, dat vergroot het meest de kans dat ze later kiezen voor een technische studie.

Meisjes & vrouwen
Slechts 14 procent van de technische beroepen in Nederland wordt door vrouwen uitgeoefend. Veel technisch talent van meisjes en vrouwen blijft onbenut. Met name op het vmbo en het mbo is het percentage meisjes dat voor de techniek kiest laag. Voor meer hierover kijk hier.

Jongeren met een migratieachtergrond
Een andere groep die achterblijft bij de instroom in de techniek zijn jongeren met een migratieachtergrond. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn twee onderzoeken uitgevoerd die meer zicht geven op de achterliggende oorzaken. De uitkomsten zullen vertaald worden naar specifieke acties.

Primair en voortgezet onderwijs
Studiekeuzes worden gemaakt op basis van de ervaringen die al jong zijn opgedaan. Het primair en voortgezet onderwijs spelen daarom een cruciale rol bij de instroom in de techniek. Een structurele inzet- en aanpak door alle onderwijslagen, - fases en -keten heen is het meest effectief. Dat is ook de reden dat in de herziening van het curriculum technologisch gerelateerd onderwijs opgenomen gaat worden. Momenteel wordt gesproken over hoe dit in de praktijk handen en voeten gegeven moet en kan worden. Tot die tijd worden de verbindingen in de techniek-keten binnen regio’s tot stand gebracht en versterkt via onder andere de STO (Sterk Techniekonderwijs)-netwerken. En worden scholen die aan de slag willen met wetenschap & digitalisering ondersteund vanuit Jet-Net & TechNet.

Beroepsbegeleide Leerweg (BBL)
De behoefte van de arbeidsmarkt aan mensen met het diploma technisch mbo (o.a. BBL) is groot en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit betekent dat meer leerlingen zullen moeten gaan kiezen voor deze opleidingen. 

Versterken praktijkonderwijs in het hbo
Werkgevers in technische sectoren vragen in toenemende mate om werknemers met vaardigheden op hbo-niveau. Dit betekent dat de praktijkcomponent meer aandacht moet gaan krijgen in hbo-opleidingen. In 2020 is daarom het programma ‘mkb-route in het hbo’ gestart. Vanwege de grote animo vanuit het hbo wordt dit momenteel verder uitgebouwd.

Internationaal talent
Technologische verandering in steeds meer beroepen en sectoren vraagt om meer inzicht in technologie en specifieke technische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn in Nederland schaars en kunnen worden gevonden in het buitenland. In de zogenaamde Talent Coalition wordt gewerkt aan de positionering van Nederland als aantrekkelijk vestigingsland voor internationaal talent in loondienst.

Voor 2023 is de inzet van het Techniekpact:

  • meisjes/vrouwen kiezen vaker voor een technische opleiding en baan
  • jongeren met een migratieachtergrond kiezen vaker voor een technische opleiding en baan
  • jongeren kiezen vaker voor een technisch mbo-opleiding
  • het inbedden van wetenschap & digitalisering in het programma van primair en voortgezet onderwijs
  • toename van het aantal leerwerkbedrijven
  • nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op gebied van het hbo

De uitvoering, ondersteuning en coördinatie van initiatieven, activiteiten en programma’s vindt plaats vanuit de regio, onder andere via Jet-Net & Technet (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), Sterk Techniekonderwijs (vmbo); Regionale VO-HO netwerken (havo /vwo) en Katapult (mbo/hbo).

Aan de slag
Onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met instroom helpt het team van Techniekpact graag op weg.