Home

Verzilver je talent

Het talentenprogramma 'Verzilver je talent' stimuleert, traint en ontwikkelt het innoverend vermogen van intrinsiek gemotiveerde studenten uit MBO, HBO en WO. Dit in nauwe interactie met (MKB-)bedrijven, die de ambitie hebben om te innoveren in samenwerking met de studenten, hun docenten en hoogleraren. Er is sprake van een extra-curriculair programma dat talentontwikkeling ondersteunt. Het talentenprogramma wordt ontwikkeld in de vorm van een publiekprivate samenwerking (PPS).

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt het initiatief als aanjager en stimulator van innovatie, maar zet de vervolgstappen samen met partners uit het bedrijfsleven, andere overheden en de onderwijsinstellingen. De samenwerkingspartners werken: resultaatgericht, samenwerkingsgericht, innovatief en verbindend. Het programma maakt zichtbaar wat er gebeurt en stimuleert daardoor de verbinding tussen de disciplines, sectoren en partijen. Ook beoogt het programma inspirerende voorbeelden onder de aandacht te brengen om meer van deze initiatieven aan te jagen. Organisatoren en coördinatoren komen met elkaar in contact, waardoor kennisdessiminatie ontstaat.

Op 12 september vond de tweede MeetUp van het programma plaats op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, bij TU/e innovation Space. Deze netwerkbijeenkomst was voor bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers en business developers uit het bedrijfsleven. Een verslag van de MeetUp kunt u hier bekijken. 


Vier thema’s

Voor het HBO-WO talentenprogramma staan de vier thema’s FinTech, EnergyTech, FoodTech en HealthTech centraal. Per thema worden 1 á 2 talentenprogramma’s voorbereid en uitgevoerd met een gecombineerd opdrachtgeverschap van een onderwijsinstelling en bedrijf. De talentenprogramma’s worden met de beoogde partners ontwikkeld. De (inter)nationale beleidskaders om innovaties te stimuleren zijn, naast de vraag van het bedrijf, zijn mede leidend voor de vraagarticulatie. 

Ieder thema beschikt over een opbouwende en kritische coach/facilitator uit het bedrijfsleven en/of een onderwijsinstelling. Deze coaches/facilitatoren geven feedback op de voorgestelde plannen van aanpak en de leeropdrachten van de studenten.

De talentenprogramma's die tot nu toe zijn opgezet zijn:

  • TU/e innovation Space

  • Innoveren doe je samen

  • COAST

  • FinTech

  • Vertikal Farming

  • KE@Work

  • Noordzee 2030

  • Madeby

Beschrijvingen van de talentenprogramma's vindt u hier.

Disciplines, sectoren en partijen verbinden

De studenten werken aan een interdisciplinaire technische en/of sociale innovaties. Samenwerking tussen verschillende vakdisciplines (zogenaamde cross-overs) en innovaties zijn het uitgangspunt.
De innovatiebehoefte van bedrijven, worden verbonden met het onderwijs via de concepten van de ‘learning communities’ (NWO-agenda), Project Centered Learning (PCL/KE@Work), Experiential Learning (Erasmus) en ‘de kenniswerkplaats’ (InHolland). De leerconcepten waarin leren, innoveren, ondernemen en werken samenkomen en bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken, zijn een middel om het talent van studenten optimaal te ontwikkelen en hen op te leiden als innovatoren voor de toekomst. Daarom worden studenten ook geselecteerd op eigenschappen van een innovator.

De ervaringen en resultaten van het talentenprogramma vormt input voor de implementatie in het curriculum van de onderwijsinstellingen, de Human Resourcestrategie van bedrijven en de vernieuwde beleidsagenda’s.

Andere talentenprogramma’s sluiten zich aan, zoals het talentenprogramma Innovation Space van de Technische Universiteit Eindhoven (Prof. Isabelle Reymen, hoogleraar Design of Innovation Ecosystems van de Faculteit Industrial Engineering and Innovation). TU/e innovation Space is een collectief dat interdisciplinair contextueel en toegepast onderwijs, ontwerpen en ondernemerschap in de ingenieurswetenschappen ondersteunt. Een plek waar studenten leren: omgaan met complexe maatschappelijke en industriële uitdagingen, prototypes maken en innovaties realiseren in samenwerking met onderzoekers, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Het programma ‘Innoveren doe je samen’ van de Erasmus Universiteit in samenwerking met TUDelft, Willem de Kooning Academy, bedrijven en overheden wordt in 2018 verder ontwikkeld.
Ook zijn er innovatieve talentenprogramma’s al in uitvoering zoals het honoursprogramma van het Department of Data Science and Knowledge Engineering (KE@Work) aan Maastricht University onder leiding van Prof. Frank Thuijsman. En het Coastprogramma binnen de chemiesector in samenwerking met de sector, universiteiten en hogescholen onder leiding van Oscar van den Brink, directeur van Ti-Coast.

Programmaoogst

De oogst van het programma is gericht op het versnellen en aanjagen van innovaties door studenten met bedrijven in contact te brengen. Daarnaast komen de bedrijven ‘op de werkvloer’ in contact met potentiële werknemers en hun docenten. Ook sluiten de opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven.
Het resultaat is dat MBO-studenten zich verdiepen in het HBO of bij een bedrijf gaan werken; HBO-ers volgen aansluitend masterprogramma’s en enkelen van hen gaan  aan de slag met promotieonderzoek; afgestuurde masters gaan als young professionals bij een bedrijf werken of verrichten promotieonderzoek.
Ook zal een groep studenten kiezen voor een eigen onderneming al of niet als start-up.

Heeft u vragen over het talentenprogramma 'Verzilver je talent'? Neem dan contact op met drs. Ineke Lemmen, programma-manager Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: c.j.m.lemmen@minez.nl / 06 186 099 72. 

About talent programme 'Benefit from your talent’ - English version